N1A04 : มหัศจรรย์น่าน เหิรฟ้ากระซิบรักทุกดอยสูง ดอยวาว ภูคา นันทบุรี บ่อเกลือ ปัว 3D2N

4325 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N1A04 : มหัศจรรย์น่าน เหิรฟ้ากระซิบรักทุกดอยสูง ดอยวาว ภูคา นันทบุรี บ่อเกลือ ปัว 3D2N


MAGICONTOUR  :  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 3 วัน 2 คืน                    
ณ “ ดินแดนแห่งศิลปะและธรรมชาติ น่าน ” สักการะพระธาตุปีเกิดเถาะ ท่องวัดชมลวดลายศิลปะปูนปั้นสวยงามวิจิตรบรรจง สืบสานประเพณีโบราณของชาวล้านนา
เที่ยวอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ขึ้นดอยวาว ชมทิวทัศน์ทะเลภูเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามไม่แพ้ดอยใดในประเทศไทย ท่องอำเภอปัว ชมต้นชมพูภูคา
ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตื่นตามหัศจรรย์ บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณบนภูเขาสูง พักอำเภอปัว เมืองที่โอบกอดด้วยธรรมชาติ
เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่าน
ตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”
กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com  

 

วันแรก
ของการเดินทาง :
  สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - งาช้างดำ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง  
ชมพระอาทิตย์ตก ณ วัดพระธาตุเขาน้อย - อาหารขันโตกสไตล์ล้านนา
 
08:00น.  
 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8818 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ
09.40 น.   
 
นำท่านเหิรฟ้าสู่ จังหวัดน่าน โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8818
11.15 น.   
 
เดินทางถึง เมืองน่าน นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น เดินทางไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีเถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารพระนอน  ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศิลปะแบบเมืองน่าน อิสระให้ท่านสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.00น.  
 
บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหาร ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมแม่น้ำน่าน
13.00น.  
 
หลังอาหารนำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน วัดภูมินทร์ 1 ใน Unseen In Thailand เป็นวัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลักษณะแบบพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าวาดอยู่ภายในวิหารทรงจัตุรมุข ให้ทุกท่านได้สักการะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในอุโบสถขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
14.00น.  
 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน นำท่านเยี่ยมชมสิ่งของมีค่าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านโดยเฉพาะงาช้างดำ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
15.00น.  
 
นำท่านชมเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ศิลปะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่สุโขทัย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ 
15.30น.  
 
จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง วัดที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ ส่วนที่เด่นที่สุดของวัดนี้คือ ลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง
16.00น.  
 
จากนั้นนำท่านไปนมัสการปูชนียสถานที่สำคัญเก่าแก่ของเมืองน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดนี้สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน นำท่านไปชมทิวทัศน์อาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เมืองน่าน ณ จุดชมวิวมุมสูงเพียงจุดเดียวของเมืองน่าน ที่สามารถเห็นเมืองทั้งเมือง อิสระให้ท่านสักการะขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเก็บภาพวิวสวยตามอัธยาศัย ก่อนนำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง
18.00น.  
 
บริการอาหารเย็น (2) สไตล์ขันโตกพื้นเมืองล้านนา หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
19.00น.  
 
นำท่าน Check In เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง
ของการเดินทาง :
  อ.ท่าวังผา - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - อ.บ่อเกลือ - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวลานดูดาว - อ.ปัว - ต้นดิกเดียม วัดปรางค์ ( Unseen Thailand )
 
06:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ท่าวังผา
08:00 น.
  ถึง อ.ท่าวังผา นำท่านไปชมจิตรกรรมไทลื้ออันมีชื่อเสียงและงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว วัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าวัดแห่งนี้สร้างราว พ.ศ. ๒๔๐๕ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔) มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เล่าเรื่องในปัญญาสชาดก ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์ และยังมีบุษบกสมัยล้านนา   อยู่ด้วย นอกจากนี้มีบ้านจำลองไทลื้อ (เฮือนไทลื้อมะเก่า) มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อจัดแสดงไว้ให้ชม
08:30 น.    จากนั้นนำท่านชม ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า  “ ผ้าลายน้ำไหล ” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อ ผ้าทอพื้นเมืองเป็นของฝากอันมีค่าแด่คนทางบ้าน
09:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อ.บ่อเกลือ
11:30 น.    เดินทางถึง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องจากน่านอยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว พระองค์จึงโปรดให้สร้างศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม แปลงปลูกชา ในโครงการ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ เชิญท่านถ่ายภาพคู่กับจุดชมวิว พร้อมอุดหนุนเลือกซื้องานฝีมือต่างๆภายในศูนย์จำหน่ายสินค้า อาทิ ผ้าทอมืองานจักรสาน ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง และผลิตภัณฑ์ภูฟ้าต่างๆมากมาย
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
13:00 น.    หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม แหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทาโบราณ บนยอดเขาสูงเสียดเมฆ นำท่านชมกรรมวิธีการต้มเกลือในกระทะใบบัว ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านได้
14:00 น.    จากนั้นนำท่านอำลา อ.บ่อเกลือ เดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
15:00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณ เช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ นำท่านไปยัง จุดชมวิวลานดูดาว ที่นี่ท่านจะได้เห็นทะเลภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม และหากคณะเดินทางช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เราจะนำท่านไปชม ต้นชมพูภูคา ไม้หายากที่มีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
15:30 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ อ.ปัว
16:00 น.    ถึง อ.ปัว นำท่านไปสัมผัสความอัศจรรย์ของ ต้นดิกเดียม (Unseen Thailand) ต้นไม้อารมณ์ขันที่มีลักษณะพิเศษโดยจะสั่นใบทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปรางค์
17:00 น.    สมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก (ที่พักระดับเดียวกัน) หรือเทียบเท่า ที่พักสวยบรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น.   บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก คืนนี้พักผ่อน หลับฝันดี ไปกับอากาศบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม
ของการเดินทาง :
  อ.ท่าวังผา - อุทยานแห่งชาตินันทบุรี - ดอยวาว - สนามบินน่าน - สนามบินดอนเมือง
 
06:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยกาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08:30 น.
  ถึง อ.ท่าวังผา นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาตินันทบุรี สัมผัสกับธรรมชาติสมบูรณ์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีต ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) อย่างรุนแรง เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ดังปรากฏในสมรภูมิรบที่ลื่อลั่นในอดีตภายใต้ชื่อว่า “ ยุทธภูมิที่ดอยผาจิ ” นำท่านไปยัง ดอยวาว จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาตินันทบุรีด้วยความสูง 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเล ที่นี่เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ทิวทัศน์ทะเลภูเขาสลับซับซ้อน และชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามไม่แพ้ดอยใดในประเทศไทย และหากคณะเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้ชื่นชมกับสีสีนสวยงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระดอย ที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั้งดอย ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาสัมผัสกับ ความสวยงามของสถานที่โรแมนติกอีกแห่งของเมืองไทย
09:30 น.    จากนั้นสมควรแก่เวลานำเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองน่าน
11:30 น.     บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านอำลาเมืองน่าน เดินทางกลับสู่ สนามบินน่าน
13:00 น.    เดินทางถึง สนามบินน่าน ทีมงานอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องเอกสาร Check In ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
14:45 น.    ส่งท่านเหิรฟ้า สู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8823
16:20 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์
    ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋ว ราคานี้เช็ค ณ วันที่ 27 มิ.ย 56 **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **

อัตราค่าบริการ :
• ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ 11,9000  บาท (สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท

++  เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว กรุณาสอบถามราคาอีกครั้ง  ++ 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – น่าน – กรุงเทพฯ ( โดยสายการบินนกแอร์ )
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่น่าน  อ.ปัว  หรือเทียบเท่า
( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางส่วนที่เกิน ท่านละไม่เกิน 15 กก.
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ   
 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่าย ที่ออฟฟิต 

ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
• กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 40 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

 
   
 ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                 ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
 
8


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้