N1A02 -1 : มหัศจรรย์น่าน กระซิบรักทุกดอยสูง เสมอดาว ดอยวาว ผาชู้ ภูคา นันทบุรี บ่อเกลือ ปัว 4D3N

2641 จำนวนผู้เข้าชม  | 

N1A02 -1 :  มหัศจรรย์น่าน กระซิบรักทุกดอยสูง เสมอดาว ดอยวาว ผาชู้ ภูคา นันทบุรี บ่อเกลือ ปัว 4D3N


   


                                              เที่ยวสุขใจไปน่าน ปัว บ่อเกลือ ท่าวังผา สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนา
 
                                                                           กระซิบรักที่น่าน อิ่มบุญ อิ่มตากับดงดอยสวย ดอยเวา ดอยภูดา ดอยเสมอดาว ผาชู้ ชมดอกชมพูภูตาบาน    
                                                                           ปีละครั้งพัก อ.ปัว เมืองที่โอบกอดด้วยธรรมชาติ
8


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 4 วัน 3 คืน   

ณ “ ดินแดนแห่งศิลปะและธรรมชาติ น่าน แพร่ ” สักการะพระธาตุปีเกิด ขาล เถาะ ท่องวัด ชมลวดลายศิลปะปูนปั้นสวยงามวิจิตรบรรจง สืบสานประเพณีโบราณของชาวล้านนา ตื่นตาทะเลหมอกดอยงาม เสมอดาว ผาหัวสิงห์ ผาชู้ เที่ยวอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ขึ้นดอยวาว ชมทิวทัศน์ทะเลภูเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามไม่แพ้ดอยใดในประเทศไทย ท่องอำเภอปัว ชมต้นชมพูภูคา ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตื่นตามหัศจรรย์บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณบนภูเขาสูง พักอำเภอปัว เมืองที่โอบกอดด้วยธรรมชาติ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”

กำหนดการเดินทาง : กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้

เดือนธันวาคม 2556        :   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 - 31 ธ.ค. 2556           วันแรก
   ของการเดินทาง :
 
 กรุงเทพฯ - น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ ยอดผาชู้ - อาหารขันโตกสไตล์ล้านนา

06:00 น.    คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้/รถบัส VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1) และเครื่องดื่ม
12:00 น. 
  ถึง จ.อุตรดิตถ์ แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อ
16:00 น.    ถึง อ.นาน้อย นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมวิว ดอยเสมอดาว และ ผาหัวสิงห์ ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทาง ท่ามกลางทิวทัศน์แม่น้ำน่านที่ทอดยาว ชมหมอกลอยเหนือผิวน้ำในหุบเขา และ ยอดผาชู้ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด่านหน้า ช่างเป็นภาพที่งดงามนัก
17:00 น.   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.เมืองน่าน
18:00 น.   เดินทางถึง จ.น่าน บริการอาหารเย็น (3) สไตล์ขันโตกพื้นเมืองล้านนา หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
18:00 น.   นำท่าน Check In ณ Suksant Place At NAN Hotel หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อน ราตรีสวัสดิ์


          วันที่สอง
   ของการเดินทาง :
  วัดภูมินทร์ - อ.บ่อเกลือ - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา -
จุดชมวิวลานดูดาว - อ.ปัว - ต้นดิกเดียม วัดปรางค์ (Unseen Thailand)

06:30 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
07:30 น. 
  นำท่านชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายใน วัดภูมินทร์ 1 ใน Unseen In Thailand เป็นวัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล  ที่ 5 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีลักษณะแบบพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าวาดอยู่ภายในวิหารทรงจัตุรมุข ให้ทุกท่านได้สักการะพระพุทธรูปจตุรทิศปางประธานในอุโบสถขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.บ่อเกลือ
12:00 น.    เดินทางถึง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องจากน่าน อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว พระองค์จึงโปรดให้สร้างศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม แปลงปลูกชา ในโครงการ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ เชิญท่านถ่ายภาพคู่กับจุดชมวิว พร้อมอุดหนุนเลือกซื้องานฝีมือต่างๆภายในศูนย์จำหน่ายสินค้า อาทิ ผ้าทอมือ งานจักรสาน ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลง และผลิตภัณฑ์ภูฟ้าต่างๆมากมาย
13:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
14:00 น.    หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม แหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทาโบราณ บนยอดเขาสูงเสียดเมฆ นำท่านชมกรรมวิธีการต้มเกลือในกระทะใบบัว ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านได้
15:00 น.    จากนั้นนำท่านอำลา อ.บ่อเกลือ เดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
16:00 น.    เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงของดอยภูคา มีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้โบราณ เช่น ต้นเต่าร้างยักษ์ นำท่านไปยัง จุดชมวิวลานดูดาว ที่นี่ท่านจะได้เห็นทะเลภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม และหากคณะเดินทางช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เราจะนำท่านไปชม ต้นชมพูภูคา ไม้หายากที่มีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
16:30 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ อ.ปัว
17:30 น.   ถึง อ.ปัว นำท่านไปสัมผัสความอัศจรรย์ของ ต้นดิกเดียม (Unseen Thailand) ต้นไม้อารมณ์ขันที่มีลักษณะพิเศษโดยจะสั่นใบ ทุกครั้งหากมีใครไปสัมผัส ณ วัดปรางค์
18:00 น.   สมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ  Green Hill Resort  /  Fuangfa Resort / โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท (ที่พักระดับเดียวกัน)หรือเทียบเท่า  ที่พักสวยบรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขา อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น.    บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งท่านเข้าที่พัก คืนนี้พักผ่อน หลับฝันดี ไปกับอากาศบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์

       วันที่สาม
  ของการเดินทาง :
 
อ.ท่าวังผา - อุทยานแห่งชาตินันทบุรี - ดอยวาว - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - พระธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน งาช้างดำ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย

06:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยกาแฟอุ่นๆ พร้อมอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out

07:00 น.
 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ อ.ท่าวังผา นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาตินันทบุรี สัมผัสกับธรรมชาติสมบูรณ์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในอดีต ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) อย่างรุนแรง เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ดังปรากฏในสมรภูมิรบที่ลื่อลั่นในอดีตภายใต้ชื่อว่า “ ยุทธภูมิที่ดอยผาจิ ” นำท่านไปยัง ดอยวาว จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ด้วยความสูง 1,674 เมตร จากระดับน้ำทะเล ที่นี่เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก ทิวทัศน์ทะเลภูเขาสลับซับซ้อน และชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกที่สวยงามไม่แพ้ดอยใดในประเทศไทย และหากคณะเดินทางช่วงเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้ชื่นชมกับสีสีนสวยงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระดอย ที่ออกดอกบานสะพรั่งไปทั้งดอย ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากมาสัมผัสกับความสวยงามของสถานที่โรแมนติกอีกแห่งของเมืองไทย

10.00 น.   จากนั้นนำท่านไปชมจิตรกรรมไทลื้ออันมีชื่อเสียงและงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว วัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าวัดแห่งนี้สร้างราว พ.ศ. ๒๔๐๕ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔) มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เล่าเรื่องในปัญญาสชาดก ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัว
แห่งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลหรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม นับว่ามีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ในเมืองน่าน นอกจากภาพจิตรกรรมแล้วที่ฐานพระประธานยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาองค์เล็กอยู่หลายองค์ และยังมีบุษบกสมัยล้านนา   อยู่ด้วย นอกจากนี้มีบ้านจำลองไทลื้อ (เฮือนไทลื้อมะเก่า) มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อจัดแสดงไว้ให้ชม   
11:00 น.    จากนั้นนำท่านชม ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า   “ ผ้าลายน้ำไหล ” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองเป็นของฝากอันมีค่าแด่คนทางบ้าน จากนั้นนำเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองน่าน
  12:00 น. 
  บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
14:00 น.    หลังอาหารนำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีเถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารพระนอนที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ศิลปะแบบเมืองน่าน อิสระให้ท่านสักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางท่องเที่ยวต่อ
14:30 น.    จากนั้นเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน นำท่านเยี่ยมชมสิ่งของมีค่าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านโดยเฉพาะงาช้างดำ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน
15:30 น.   นำท่านชมเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ศิลปะเดียวกับเจดีย์วัดช้างล้อมที่สุโขทัย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ
16:00 น.   จากนั้นเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง วัดที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ ส่วนที่เด่นที่สุดของวัดนี้คือ ลวดลายศิลปะปูนปั้นที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง
16:30 น.   จากนั้นนำท่านไปนมัสการปูชนียสถานที่สำคัญเก่าแก่ของเมืองน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดนี้สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน นำท่านไป ชมทิวทัศน์อาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เมืองน่าน ณ จุดชมวิวมุมสูงเพียงจุดเดียวของเมืองน่าน ที่สามารถเห็นเมืองทั้งเมือง อิสระให้ท่านสักการะขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเก็บภาพวิวสวยตามอัธยาศัย
17:00 น.   ก่อนนำท่านอำลา จ.น่าน ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้ตามอัธยาศัย ) หลังอาหารมุ่งหน้ากลับ กรุงเทพฯ

           วันที่สี่
   ของการเดินทาง :
 
                                                                                                               กรุงเทพฯ

03:00 น. 
  เดินถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์                                                                                          
     
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **อัตราค่าบริการ :
• ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ    5,999    บาท (สำหรับคณะเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)
• พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ  1,200   บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ 400 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่น่าน Suksant Place At NAN อ.ปัว Green Hill Resort / Fuangfa Resort / โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือเทียบเท่า
( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ  


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่าย ที่ออฟฟิต
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989


เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 8 ท่านขึ้นไป
• กรณีรถโค้ชใหญ่ คณะจองผู้ใหญ่จำนวน 40 ท่านขึ้นไป
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
  เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่านและคณะ

ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
8 ปี ทำให้เรามีคำว่า
"จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                
...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...

                                                                                                                        
 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้