TT.006โปรแกรมย้อนรอยเมืองลำปาง

2264 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TT.006โปรแกรมย้อนรอยเมืองลำปาง

 

 
 เที่ยวสุขใจไปดงดอย เยือนเชียงใหม่ เชียงราย ชมมหัศจรรย์พฤกษาธรรมชาติ
นำท่านสู่ ดินแดนดอย ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ณ ดอยแม่สลอง ดอยตุง ดอยอ่างขาง8


MAGICONTOUR  : มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 2 วัน 1 คืน   
TT.006 โปรเเกรมย้อนรอยเมืองลำปาง (2 วัน 1 คืน)


 กำหนดการเดินทาง    :    กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์   ดาวน์โหลดโปรแกรม       !! เต็มอิ่มกับข้อมูลเที่ยวเชียงใหม่ www.chaingmaitours.blogspot.com
 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
วัดมหาวัน – ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย – วัดพระธาติลำปางหลวง – เขื่อนกิ่วลม – บ้านพักริมน้ำ
 
เช้า    ช่วงเช้าออกจากที่พักในเชียงใหม่ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำพูน แวะเยี่ยมชมวัดมหาวัน [ วัดที่ให้กำเนิดพระรอดมหาวัน หนึ่งในเบญจภาคีย์พระเครื่องอันโด่งดัง (พระรอดลำพูน) ] ชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งท่านจะได้รับชมการแสดงของช้าง เช่น ช้างลากซุง ฯลฯ แวะเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รักษาช้างที่เจ็บป่วย หลังจากนั้นมุ่งหน้าไป อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อเยี่ยมชมวัดที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดลำปาง “วัดพระธาตุลำปางหลวง” เดินทางต่อไปยังเขื่อนกิ่วลมและลงแพที่เขื่อนกิ่วลม ท่องทะเลสาบ ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำวัง ชมถ้ำเหล็กไหล เกาะวังแก้ว ถ้ำสมบัติผางาม ผาเกี๋ยง (จุดปีนเขา) เป็นต้น และนำท่านเข้าพักบ้านริมน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยขุนเขาสลับซับซ้อน เงียบสงบ เสมือนอยู่ในโลกส่วนตัว เชิญท่านเล่นน้ำ ตกปลา พายเรือคายัคตามอัธยาศัย รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ เอร็ดอร่อยกับเมนูประเภทปลาแม่น้ำ อาหารไทย - พื้นเมือง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
ใส่บาตร – ล่องแพเขื่อนกิ่วลม –อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน– ขันโตก
 
    อรุณสวัสดิ์จากเสียงปลุกของนกป่า ไก่ป่า รับประทานอาหารเช้าและเชิญท่านทำบุญใส่บาตร พระขี่เรือบิณฑบาตบริเวณหลังเกาะ ซึ่งท่านอาศัยอยู่ภายในถ้ำหลังเกาะเพียงองค์เดียว
 ลงแพกลับเขื่อนกิ่วลม มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่ๆ ท่านสามารถ อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น เล่นน้ำตก หรือเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พอสมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ แวะรับประทานอาหารเย็นสไตล์ล้านนา “ขันโตก” พร้อมรับชมการแสดงวัฒนธรรม อันอ่อนช้อย ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ กลับที่พัก
 

 
        

           วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
เชียงราย - ดอยตุง - วัดร่องขุ่น - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - เชียงใหม่
 
   
    หลังรับประทานอาหารเช้า มุ่งหน้าสู่ดอยตุง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าฯ ในสมัยอดีต เที่ยวชมสวนแม่ฟ้าหลวงที่เต็มไปด้วยมวลหมู่พฤกษานานาชนิด แวะซื้อของที่ระลึก เช่น กาแฟดอยตุง ถั่วแมคคาเดเมีย รับประทานอาหารกลางวัน ก่อนมุ่งหน้าสู่วัดร่องขุ่น ซึ่งเป็นสถานที่ๆ มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ภายในวัดมีการจัดแสดงผลงานศิลปะอันวิจิตรตระการตา จากนั้นจึงเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งระหว่างทางท่านจะได้แวะพักผ่อนที่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน เพื่อจิบกาแฟร้อนๆ ก่อนกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
        
** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
** ทริปท่องเที่ยวป่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีจิตสำนึกดี และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในหน้าฝน **
** ทริปท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักและมีจิตสำนึกดี **


อัตราค่าบริการ
 
เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง - เชียงราย (3 วัน 2 คืน)
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5ท่าน 6-8 ท่านขึ้นไป
20,514 10,959 7,773 6,182 5,616 4,913
 
** ราคานี้ครอบคลุมถึง : ยานพาหนะ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, ประกันอุบัติเหตุ
** ไม่รวม : ที่พัก, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ทิป, ค่าเรือสำหรับล่องแม่น้ำโขง

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่ารถตู้ / บัส VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
• ค่าที่พัก 2 คืน ที่ แม่สาย Piyaporn Place Maesai / เมืองเชียงใหม่ GREEN LAKE RESORT  ( ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว )
• ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีต้องการใบเสร็จ
• ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า และมัคคุเทศก์ ( เป็นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ )
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มๆที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากในรายการ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ


เงื่อนไขการจองทัวร์

• กรุณาวางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาท สำหรับทัวร์ในประเทศ และ ท่านละ 5,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ
หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30  วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 - 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   7 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน   1 -  6 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้

• กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 8 ท่าน
• กรณีรถบัส คณะจองผู้ใหญ่จำนวนต่ำกว่า 40 ท่าน
• หากคณะเดินทางต่ำกว่าที่กำหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม เพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ของท่านและคณะ

 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะปฏิบัติ
                                                                                                              ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                       
                                                                                                ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...
8
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่,ทัวร์เชียงใหม่,เที่ยวเชียงใหม่,แพ็ค เกจทัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ทัวร์,บริษัททัวร์เชียงใหม่,เชียงใหม่ ปาย,
ท่อง เที่ยวเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ทัวร์,เที่ยว,เชียงใหม่ เชียงราย,รถเช่า,ปาย,Tour ChiangMai,Tour Chiang Mai,ChiangMai Travel,ChiangMai package tour
เชียงใหม่,ดอยอินทนนท์,ดอยสุเทพ,ดอยอ่าง ขาง,ม่อนแจ่ม,อุทยานแห่งชาติดอยปุย, น้ำตก,ภูเขา,พระธาตุเจดีย์นภเมทนีดล,พระ ธาตุภพลภูมิสิริ,สถานีเกษตรโครงการหลวง,
น้ำตกสิริภูมิ,น้ำตกวชิรธาร,กาด ต้น พยอม,วัดพระสิงห์,บ้านบ่อสร้าง,Art in Paradise,ถนนนิมมานฯ,The Harbour,ตลาดไนท์เชียงใหม่,ตลาดไนท์พลาซ่า,ถนนวัวลาย,ประตูท่าแพ,
กาด หลวงวโร รสมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,ศูนย์ศิลปาชีพเชียงใหม่,หอนาฬิกาเชียงราย,วัดพระ แก้ว,ไร่บุญรอดแม่ สาย,ดอยตุง,หอพระราชประวัติ,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,
พิพิธภัณฑ์ บ้านดำ,ตลาด ไนท์,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,เชียงแสน,สามเหลี่ยมทองคำ,พระธาตุจอมกิตติ,วัด พระธาตุผาเงา,วัดเจดีย์หลวงท่าขี้เหล็ก พม่า,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวง,
สวน แปดสิบ,ตลาดไนท์เชียงใหม่,เชียงราย,วัดร่องขุ่น,ดอยแม่สลอง,ไร่ชา,พระ บรมธาตุเจดีย์มหาสันติคีรี,ดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,พระตำหนัก,แม่สาย,ถนนคน เดินตลาดแม่สายสวนส้มธนาธร,
ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ชมวิถีชีวิตจีนยูนนาน,บ้านยาง,วัดเจ้าแม่กวนอิม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง,ดอยอ่างขาง,สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,สวนแปดสิบ,วัดร่อง ขุ่น,ดอยผาตั้ง,ประตูสยามผาบ่อง,ภูชี้ฟ้า,
ยอดภูชี้ฟ้า,ทุ่งดอก ทิวลิป,ดอยผาหม่น,กว๊านพะเยา,วัดศรีโคมคำ, โครงการเขื่อนแม่สรวย,ดอยช้าง,สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี,ดอยวาวี,ดอยเลา ลี,ทะเลหมอกดอยกาดผี,ยอดดอยผ้าห่มปก,โป่งน้ำพุร้อนแม่ฝาง,สวนส้มธนาธร,ดอย ม่อนแจ่ม
ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว,ทัวร์เดินป่าดอยหลวงเชียงดาว,ดอกเทียนนกแก้ว,ทัวร์เชียงใหม่,ทัวร์ปาย,ทัวร์ขุนแม่ยะ,ทัวร์ดอกซากุระ,นางพญาเสือโคร่ง,ขุนช่างเคี่ยน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้