ลำปาง ลำพูน ลี้ แจ้ซ้อน ชมวัดสวย | ทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน

รหัสสินค้า : N5A01

มหัศจรรย์วัดสูงเสียดฟ้า น้ำตกก้อหลวง ไหว้พระธาตุลำปาง ลำพูน เที่ยวเมืองอนุรักษ์ที่ไม่หมุนตามกาลเวลา 4D3N >>>>> โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน 4วัน 3 คืน | อุทยานแห่งชาติแม่ปิง | ทะเลสาบแก่งก้อ | น้ำตกก้อหลวง | พระบาทห้วยต้ม | พระพุทธบาทผาหนาม | ไหว้พระลำพูน | ลำปาง | วัดเฉลิมพระเกียรติฯ | อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน | อ.เมืองลำปาง | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปาง | ตลาดมูเซอตาก

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - ลำพูน - เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด

19.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
20.00 ออกเดินทางสู่ จ.ลำพูน 

 วันที่สองของการเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - ทะเลสาบแก่งก้อ - น้ำตกก้อหลวง - พระบาทห้วยต้ม - พระพุทธบาทผาหนาม - ไหว้พระลำพูน

05:00 เดินทางถึง อ.ลี้ จ.ลำพูน เที่ยวชม อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  ชมทะเลหมอก ณ จุดวิวทะเลสาบแก่งก้อ
06:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
08:00 นำท่านท่องเที่ยว น้ำตกก้อหลวง  
10.30 จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระบาทห้วยต้ม 
11.00 ไปยังจุดชมวิวเมืองลี้มุมสูงแบบ 360 องศา ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม 
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
15:00 ถึง เมืองลำพูน เที่ยวชมวัดวาอารามเก่า วัดจามเทวี อนุสาวรีย์จามเทวี วัดสันป่ายางหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย โบราณสถานกู่ช้างกู่ม้า 
17:00 จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองลำพูน
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารส่งทุกท่านเข้านอน

 วันที่สามของการเดินทาง :  ลำพูน - ลำปาง - วัดเฉลิมพระเกียรติฯ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - อ.เมืองลำปาง - กาดกองต้า

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 เดินทางต่อสู่ จ.ลำปาง เที่ยวชมภาพความงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวที่สร้างบนภูเขาสูง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
11:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13:00 ผ่อนคลายกับธารน้ำแร่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  
17:00 จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Check In ณ เมืองลำปาง
18:00 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร 
19:00 หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินกาดกองต้า จากนั้นเชิญพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์ 

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  วัดเจดีย์ซาวหลัง - สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ - วัดพระธาตุลำปาง - ตลาดมูเซอตาก - กรุงเทพฯ

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง สุสานไตรลักษณ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง
11:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
14:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ ตลาดมูเซอ จ.ตาก 
15:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

              

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน2-3 ท่าน

6,599

7,2999,49916,299

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


     

โปรแกรมทัวร์ลำปาง โปรแกรมทัวร์ลำพูน โปรแกรมเที่ยวลำพูน โปรแกรมเที่ยวลำปาง แพ็คเกจทัวร์ลำปาง แพ็คเกจทัวร์ลำพูน ทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน ทัวร์ลำพูน ลำปาง ทัวร์ลำปาง ลำพูน ทัวร์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ทัวร์เมืองลี้ ลำพูน โปรแกรมเที่ยวลำปาง 4วัน3คืน เที่ยวลำปาง เที่ยวลำพูน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน น้ำตกก้อหลวง น้ำแร่แจ้ซ้อน วัดพระพุทธบาทผาหนาม วัดพระบาทห้วยต้ม เมืองลี้ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดเฉลิมพระเกียรติ ลำปาง วัดพระธาตุลำปาง วัดพระบาทปู่ผาแดง ทะเลสาบแก่งก้อ ทัวร์ลำปาง ลำพูน ลี้ แจ้ซ้อน ทัวร์ ลำพูน ลำปาง ลี้ แจ้ซ้อน โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำพูน 4วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
สินค้าเกี่ยวข้อง

N5A02 - 3D2N

มหัศจรรย์ AEC ไหว้พระสองแผ่นดิน ไทย-พม่า ตาก แม่สอด เมียวดี 3D2N

 
฿ 5,999 ฿ 5,999

N5A04 - 4D3N

มหัศจรรย์นอนแพเขื่อนภูมิพล ตาก ระยะยาววัดพระธาตุแก่งสร้อย ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ 4D3N (โดยรถบัส)

 
฿ 5,999 ฿ 5,999

N5A05 - 4D3N

มหัศจรรย์นอนดอยแม่สลอง เชียงราย ล่องแพเขื่อนภูมิพล ตาก ระยะยาววัดพระธาตุแก่งสร้อย ลำพูน 4D3N (โดยรถบัส) | โปรแกรมทัวร์ล่องแพเขื่อนภูมิพล ทัวร์ดอยแม่สลอง ทัวร์ดอยตุง 4วัน 3คืน | ทัวร์เชียงราย | ทัวร์ตาก | วัดร่องขุ่น | ดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | พระตำหนัก | ดอยแม่สลอง | ไร่ชาฉุยฟง | ดอยหมอกดอกไม้ | พิพิธภัณฑ์วีรชน | สุสานนายพลต้วน | พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี | อ.ท่าก้อ จ.ลำพูน | ล่องแพสำราญเขื่อนภูมิพล | วัดพระธาตุแก่งสร้อย | ตาก เขื่อนภูมิพล | วัดชลประทานรังสรรค์ | วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

 
฿ 7,299 ฿ 7,299

N5A03 - 3D2N

มหัศจรรย์นอนแพเขื่อนภูมิพล ระยะสั้นเกาะวาเลนไทน์ ตาก ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ 3D2N  (โดยรถบัส)

 
฿ 4,999 ฿ 4,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com