ตาก แม่สอด พม่า เมียวดี ริมเมย | ทัวร์ตาก ทัวร์แม่สอด ทัวร์พม่า ทัวร์เมียวดี ทัวร์สุดประจิมที่ริมเมย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N5A02 - 3D2N

มหัศจรรย์ AEC ไหว้พระสองแผ่นดิน ไทย-พม่า ตาก แม่สอด เมียวดี 3D2N | โปรแกรมทัวร์ตาก | โปรแกรมทัวร์ไทย-พม่า | โปรแกรมทัวร์แม่สอด | โปรแกรมทัวร์เมียวดี พม่า | อ.แม่สอด | ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก | วัดชุมพลคีรี | ตลาดริมเมย | สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า | เมืองเมียวดี ประเทศพม่า | วัดส่วยมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) | วัดมิเจากง (วัดจระเข้) | วัดมอญพระยืน | วัดเจ้าโหลงจี (วัดหินใหญ่) | ตลาดบุเรงนอง | Unseen ถ้ำสีฟ้า | อ.แม่สอด | เที่ยวตลาดอำเภอแม่สอด | วัดไทยวัฒนาราม | ตลาดมูเซอ

Share

กำหนดการเดินทาง :
กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - ตาก - ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก - อ.แม่สอด - วัดชุมพลคีรี - ตลาดริมเมย

06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
06.30 น.   ออกเดินทางสู่ จ.ตาก ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1) และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

12.00 น.    เดินทางถึง จ.ตาก นำท่านสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
12.30 น.    บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก
15.30 น.    ถึง อ.แม่สอด จ.ตาก ชม วัดชุมพลคีรี วัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ชม เจดีย์สีทอง สักการะพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย 
16.00 น.    จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดริมเมย หรือ สุดประจิมที่ริมเมย สถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างไทย-พม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นเขตชายแดนไทย-พม่า เป็นตลาดขายสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดียและจีน ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียง เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า ซึ่งมีทั้งแปรรูปเป็นอัญมณีเรียบร้อยแล้ว และยังไม่ได้แปรรูปอีกมากมาย ตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ วัตุโบราณจากไม้สัก
17.30 น.    บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
18.30 น.    หลังอาหารนำท่าน Check In เข้าที่พัก อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ พักผ่อน คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง : สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า - เมืองเมียวดี ประเทศพม่า - วัดส่วยมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) - วัดมิเจากง (วัดจระเข้) - วัดมอญพระยืน - วัดเจ้าโหลงจี (วัดหินใหญ่) - ตลาดบุเรงนอง - Unseen ถ้ำสีฟ้า - อ.แม่สอด

 07.30 น.     อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น นำท่านเปิดประตูสู่ AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย ไหว้พระสองแผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรมเมืองชายแดน แคว้นพุทธภูมิ ไทย-สหภาพเมียนมาร์
08.30 น.     นำท่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-พม่า เพื่อไปเยือนดินแดนเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตะลุยไหว้พระขอพร เมืองเมียวดี วัดที่มีเรื่องราวและความงดงาม รวมถึงชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
09.00 น.     จากนั้นนำท่านเริ่มต้นไหว้พระกันที่ วัดส่วยมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) หรือชื่อเต็มว่า "เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้" นับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเมียวดี มีอายุเก่าแก่ ภายในประดิษฐานพระมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
09.30 น.     จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดมิเจากง (วัดจระเข้) วัดนี้มีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนวัดอื่น ๆ ตรงที่มีรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ ความยาวของลำตัวตั้งแต่หัวจรดหางยาวถึง 65 เมตร ทาสีเขียวสดใสทั้งตัว กลางตัวจระเข้ได้สร้างเป็นหอไตรกลางน้ำ
10.00 น.     เยี่ยมชม วัดมอญพระยืน เป็นวัดของชาวมอญวัดเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในจังหวัดเมียวดี วัดมอญแห่งนี้มีพระยืนสูงใหญ่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น จึงเป็นที่มาของชื่อวัด 
10.30 น.     จากนั้นสู่ วัดเจ้าโหล่งจี (วัดก้อนหินใหญ่) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขา ทำให้มองเห็นยอดเจดีย์สีทองเหลืองอร่ามมาแต่ไกล
11.00 น.     จากนั้นปิดท้ายการเยือนจังหวัดเมียวดีกันด้วยการนำท่านไปช้อปปิ้ง ณ ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวิถีชีวิตผู้คน เพราะที่นี่ถือเป็นศูนย์รวมสินค้า ทั้งเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากจีนและไทยเรานี่เอง ด้านหน้าตลาดขายสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้าสารพัด ผลไม้ ดอกไม้ ขนมนมเนยต่าง ๆ ส่วนด้านหลังเป็นตลาดสด ขายเนื้อสัตว์และผักนานาชนิด
12.00 น.     สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ อ.แม่สอด ประเทศไทย
12.30 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
14.30 น.    จากนั้นนำท่านเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว Unseen ถ้ำสีฟ้า มีลักษณะเป็นถ้ำหินขนาดกว้างใหญ่ แต่ความไม่ธรรมดาคือ จะเป็น ถ้ำที่มีหินสีฟ้า เนื้อหินมีลวดลายสวยงาม ภายในถ้ำก็จะเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย และมีพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมาย ให้ทุกท่านได้สักการะกราบไหว้ขอพร
16.00 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก
18.00 น.    บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อน คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง :  เที่ยวตลาดอำเภอแม่สอด - วัดไทยวัฒนาราม - ตลาดมูเซอ - กรุงเทพฯ

07.00 น.     อรุณสวัสดิ์ บริการท่านด้วยอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น.     นำท่านไปเที่ยว ตลาดอำเภอแม่สอด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองพร้อมชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนเมือง จากนั้นเดินทางสู่ วัดไทยวัฒนาราม เดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว หรือ วัดไทยใหญ่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรมต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลมาจากสหภาพพม่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2400 เชิญท่านสักการะขอพร
09.00 น.    จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กทม.
10.00 น.     ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าชาวเขาเผ่ามูเซอ ที่ ตลาดมูเซอ สินค้าที่มาวางจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางการเกษตรชาวบ้านปลูกเอง สดๆ ใหม่ๆ อาทิ ผักซาโยเต้ ฟักแม้ว มะระหวาน ฝักสะบ้า รวมไปถึงผลไม้เมืองหนาวมากมาย
11.00 น.    บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร
12.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
20.00 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                             

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน2-3 ท่าน

6,599

7,2999,29914,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,200
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้