New
Best Seller

ทัวร์เลย ทัวร์เชียงคาน ทัวร์ภูเรือ สกายวอล์คเชียงคาน พระใหญ่ภูคกงิ้ว แก่งคุดคู้ อุทยานแห่งชาติภูเรือ | ทัวร์เชียงคาน ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เลย ทัวร์สกายวอล์คเชียงคาน ทัวร์แก่งคุดคู้ ทัวร์อุทยานแห่งชาติภูเรือ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E2A01 - 4D3N

มหัศจรรย์รักเลย ณ เชียงคาน ภูเรือ ชมไฮไลต์ทะเลหมอกภูเรือ สกายวอล์คเชียงคาน 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงคาน ทัวร์ภูเรือ ทัวร์เลย ทัวร์สกายวอล์คเชียงคาน ทัวร์พระใหญ่ภูคกงิ้ว ทัวร์แก่งคุดคู้ ทัวร์อุทยานแห่งชาติภูเรือ 4วัน 3คืน | ทัวร์เลย | อ.ด่านซ้าย | พระธาตุศรีสองรัก | อ.ภูเรือ | อุทยานแห่งชาติภูเรือ | ไร่ TSA | สวนองุ่นชาโต้เดอเลย | วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง | เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ | เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว | สวนดอกไม้ | วัดป่าห้วยลาด | ถนนคนเดินเลย | เมืองเลย OTOP | ศาลหลักเมือง-เจ้าพ่อกุดป่อง | สวนสาธารณะกุดป่อง | ถนนคนเดินยามค่ำคืนเมืองเลย | สกายวอล์คเชียงคาน | Skywalk Chiang Khan | พระใหญ่ภูคกงิ้ว | ชิวริมโขง Cafe de River | ทัวร์เชียงคาน | เที่ยวเชียงคาน | วัดท่าแขก | แก่งคุดคู้ | โรงหนังสุวรรณรามา | แหล่งผลิตผ้าห่มนวม | วัดศรีคุณเมือง | ถนนคนเดินเชียงคาน | ตลาดเช้าเชียงคาน | ตักบาตรข้าวเหนียว | คุนหมิงเมืองเลย

Share

กำหนดการเดินทาง :   ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )    

 วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - เลย

19.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
19.30 ออกเดินทางสู่ จ.เลย

 วันที่สองของการเดินทาง : อ.ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - อ.ภูเรือ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - ไร่ TSA - สวนองุ่นชาโต้เดอเลย - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว - สวนดอกไม้ - วัดป่าห้วยลาด - เมืองเลย OTOP - ศาลหลักเมือง-เจ้าพ่อกุดป่อง - สวนสาธารณะกุดป่อง - ถนนคนเดินยามค่ำคืนเมืองเลย

05:00 เดินทางถึง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ผ่านให้ท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเลย
06:00 เดินทางถึง อ.ภูเรือ ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านไปชมวิวทะเลหมอกและทิวทัศน์สวยบน ยอดภู ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย สักการะพระพุทธรูปนาวาบรรพต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดภู
08.30 บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน ทัวร์ อ.ภูเรือ
10.00 นำท่านท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ภูเรือ ณ ไร่ TSA เก็บภาพคู่กับฝักทองยักษ์ ชม สวนองุ่นชาโต้เดอเลย ชิมไวน์ชาโต้ 
11.00 จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบ โบสถ์ วิหาร ถูกสร้างด้วยไม้สักที่นำมาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง
11.30 เก็บภาพคู่กับสัญลักษณ์เด่นของ อ.ภูเรือ ณ เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์
12.00 
บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13.30 หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ
14.00 สู่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนดอกไม้ลุงวุฒิ แหล่งเพาะปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับเมืองหนาว
14.30 นำท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดป่าห้วยลาด พุทธมณฑลของจังหวัดเลย
15.00 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.เมืองเลย
16.00 ถึง อ.เมืองเลย นำท่านไปช้อปปิ้งของฝาก ณ  เมืองเลย OTOP 
17.00 จากนั้นนำท่าน Check In เข้าที่พัก อ.เมืองเลย อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก
17.30 นำท่านท่องเที่ยวเดินเล่นยามเย็นชมเมืองเลย ไหว้พระศาลหลักเมือง-เจ้าพ่อกุดป่องจังหวัดเลย พักผ่อนหย่อนใจไปกับ สวนสาธารณะกุดป่อง เลาะถนนคนเดินริมกุดป่อง กินข้าวชมวิวริมน้ำ ณ ถนนอาหารยามค่ำคืนเมืองเลย (หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ นำท่านไปเดินเล่น ถนนคนเดินเลาะเลย) ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** จากนั้นนำท่านกลับที่พัก พักผ่อน 

 วันที่สามของการเดินทาง : ชมวิวแม่น้ำสองสี สกายวอล์คเชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ชิวริมโขง Cafe de River - แก่งคุดคู้ - วัดท่าแขก - เชียงคานเมืองมหาเสน่ห์ริมน้ำโขง - โรงหนังสุวรรณรามา - แหล่งผลิตผ้าห่มนวม - วัดศรีคุณเมือง - ถนนคนเดินเชียงคาน

07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 
นำท่านไปรับประทานอาหารเช้า (3) จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
10.00 เดินทางถึง อำเภอเชียงคาน ชม สกายวอล์คเชียงคาน Skywalk Chiang Khan แลนด์มาร์กแห่งใหม่บนภูเขาสูง ติดแม่น้ำโขง เป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีของเชียงคาน คือ แม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกัน และเป็นจุดแรกของแม่น้ำโขง ที่ไหลเข้าสู่ภาคอีสาน จุดชมวิวสกายวอล์ค ด้านหลังสกายวอล์คนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระใหญ่ภูคกงิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรขนาดใหญ่
11.30 จากนั้นนำท่านไปนั่งชิวชมวิวริมโขง พร้อมจิบกาแฟแก้วโปรด ณ Cafe de River
12.00 บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร
13.00 หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม แก่งคุดคู้ ช้อปปิ้งของฝากขึ้นชื่อ มะพร้าวแก้วอ่อน 
14.00 นำท่านเที่ยวชม วัดท่าแขก วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง 
15.00 นำท่าน Check In เข้าที่พัก เชียงคานโฮมเสตย์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองมหาเสน่ห์ ท่านใดสนใจจะขี่จักรยาน ชมอำเภอเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสความสงบเงียบของบ้านเรือนไม้เก่าแก่ก็เชิญตามอัธยาศัย 
16.00 จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวชม เมืองเชียงคาน ณ โรงหนังสุวรรณรามา  แหล่งผลิตผ้าห่มนวม ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง  
17.00 ท่องเที่ยวเดินเล่นยามเย็น ถนนคนเดินเชียงคาน ช้อปปิ้งของฝากลิ้มลองรสชาติ ของกินพื้นเมือง ของดี ของเด่นเมืองเชียงคาน ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ให้ท่านเลือกรับประทาน อาหารเย็นตามอัธยาศัย ** จากนั้นนำท่านกลับที่พัก คืนนี้ หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง : ตลาดเช้าเชียงคาน - ตักบาตรข้าวเหนียว - คุนหมิงเมืองเลย - กรุงเทพฯ

06.00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (5) จากนั้นร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตักบาตรข้าวเหนียว
06.30 เดินชม ตลาดเช้าเชียงคาน ลิ้มลองชิมอาหารพื้นเมือง อาทิ ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว ข้าวเปียกเส้น อาหารประจำถิ่นของเมืองเชียงคาน
07.00 สมควรแก่เวลา Check Out เดินทางต่อสู่ คุนหมิงเมืองเลย
11.00 เดินทางถึง คุนหมิงเมืองเลย หรือ วนอุทยานสวนหินผางาม
12.30 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร
13.00 หลังอาหารนำท่านอำลา จ.เลย เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากและ รับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                                 

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึ้นไปผู้เดิน 6-7 ทาง ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน2-3 ท่าน

6,599

7,5999,79916,999

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


     

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้