ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ | ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทัวร์ไทจง | ทัวร์ไทเป ทัวร์ไทจง ทัวร์อุทยานทาโรโกะ 4D3N

รหัสสินค้า : AS1A03 - 4D3N

TAIWAN สีสันตะวันออก ทัวร์ไทเป ทัวร์ไทจง อุทยานทาโรโกะ ฮวาเหลียน 4D3N (IT) โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล อาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง // ปลาประธานาธิบดี // ...เถี่ยเปี้ยนตัง...หรือ ข้าวกล่องรถไฟ เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดสำหรับการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ ++พิเศษสุด พักโรงแรมน้ำแร่เจียวซี ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

Share

Your like button code

หมวดหมู่ :

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์ไต้หวัน เม.ย 62 - ต.ค 62  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

 วันที่สองของการเดินทาง :

 ไทเป – หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา -เมืองไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 วันที่สี่ของการเดินทาง : 

 ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ - นั่งรถไฟกลับไทเป

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ไทเป – ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –GLORIA OUTLET - กรุงเทพ  

                         

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ ราคาห้องพักคู่ 2-3 ท่าน

เริ่มต้น 20,988

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี )

20,988

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

19,988
พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน

3,500


     

สินค้าเกี่ยวข้อง
ไม่มีสินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com