ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N (PG)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN2A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –เว้–พระราชวังเว้–ตลาดดองบา–ล่องเรือมังกร แม่น้ำหอม

 วันที่สองของการเดินทาง :

 เจดีย์เทียนมู่–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู 

 วันที่สามของการเดินทาง :

 ฮอยอัน–กระเช้าบานาฮิลล์–บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)–ดานัง–วัดลินห์อึ๋ง– สะพานมังกร

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพ

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

10,888
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000


     
Powered by MakeWebEasy.com