ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 6D5N (BUS)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : IN5A01

Share

Share

กำหนดการเดินทาง :

 วันแรกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ-เชียงราย

 วันที่สองของการเดินทาง :

 เชียงของ-ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเต็น- บ่อหาน (ชายแดนจีน)-เชียงรุ้ง-ถนนคนเดิน  

 วันที่สามของการเดินทาง :

 เชียงรุ้ง – สวนป่าดงดิบ - โชว์นกยุง – พิพิธภัณฑ์ชนชาติ –โชว์พาราณสี - เชียงรุ้ง

 วันที่สี่ของการเดินทาง :

 หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อป้อง-วัดป่าเจย์-9จอม12เชียง-แหล่งชาโบราญใหญ่-ล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมการแสดงบนเรือ-เชียงรุ้ง-เมืองหล้า   

 วันที่ห้าของการเดินทาง :

 ตลาดเช้าเมืองหล้า-บ่อหาน-บ่อเต็น-หลวงนำทา-ห้วยทราย-เชียงของ     

 วันที่หกของการเดินทาง :

 กรุงเทพฯ  

                          

 

อัตราค่าบริการ

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

11,500
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

3,000


     
Powered by MakeWebEasy.com