ทัวร์เขาใหญ่ ไนท์ซาฟารี โคราช นครราชสีมา | ทัวร์เขาใหญ่ Night Safary อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : E1A02 - 2D1N (VAN-BUS)

มหัศจรรย์เมืองโคราช สัมผัสมนต์เสน่ห์ผืนป่าเขาใหญ่ 2D1N (VAN-BUS) | โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์โคราช 2วัน 1คืน | อยุธยา | ตลาดน้ำทุ่งบัวชม | อ.ปากช่อง นครราชสีมา | ไร่ทองสมบูรณ์คลับ | Tara Cafe’ | อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | น้ำตกเหวสุวัต | ผาตรอมใจ | ผาเดียวดาย | ฟาร์มโชคชัย | ไร่สุวรรณ | วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม |

Share

Share

กำหนดการเดินทาง  :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กำหนดการเดินทางดังนี้  

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - อยุธยา - ตลาดน้ำทุ่งบัวชม - อ.ปากช่อง นครราชสีมา - ไร่ทองสมบูรณ์คลับ - Tara Cafe’ 

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายโดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้า สู่ จ.นครราชสีมา บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1)
09.00 น.   ถึง อ.วังน้อย อยุธยา แวะให้ท่านเที่ยว ตลาดน้ำทุ่งบัวชม 
12.00 น.   ถึง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร 
13.00 น.   หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ( ค่าเครื่องเล่นทุกชนิด ไม่รวมอยู่ในอัตราค่าบริการนี้ )
16.00 น.  นำท่านไปยังคาเฟ่น้องใหม่ Tara Cafe’ เขาใหญ่ ริมน้ำลำตะคอง นั่งชิลล์บนแคร่ไม้ ริมน้ำ ฟังเสียงน้ำไหลสมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก
17.00 น.   นำท่าน Check In เข้าที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนสูดอากาศโอโซน
18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหาร
22.00 น.   หลังอาหารอิสระให้ท่านเข้าที่พัก คืนนี้ พักผ่อนหลับฝันดีไปกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สองของการเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - น้ำตกเหวสุวัต - ผาตรอมใจ - ผาเดียวดาย - ฟาร์มโชคชัย - ไร่สุวรรณ - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม - กรุงเทพฯ

08:00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหาร
09.00 นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำท่านยลความงามของ น้ำตกเหวสุวัต เขาเขียว ผาตรอมใจ ผาเดียวดาย 
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.00 เดินทางสู่ ฟาร์มโชคชัย
14:00 ชิมข้าวโพดหวาน ไร่สุวรรณ
15:00 เที่ยวชม วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม หรือ วัดพระขาว
20:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

             

 

อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8-12 ท่าน 
คณะเดินทาง 16-24 ท่าน
ผู้เดิน 6-7 ทาง
คณะเดินทาง 13-15 ท่าน 
ผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง ท่าน 2-3 ท่าน

4,799

5,2996,59910,599

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400

คณะเดินทาง 50 ท่าน (กรณี 1 คัน)คณะเดินทาง 40-44 ท่าน
คณะเดินทาง 80-89 ท่าน
คณะเดินทาง 35-39 ท่าน
คณะเดินทาง 70-79 ท่าน

4,399

4,5994,799
คณะเดินทาง 45-49 ท่าน
คณะเดินทาง 90-100  ท่าน
คณะเดินทาง 30-34 ท่าน
คณะเดินทาง 60-69 ท่าน
คณะเดินทาง 25-29 ท่าน
คณะเดินทาง 50-59 ท่าน (กรณี 2 คัน)

4,399

4,9995,299

เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาว / ช่วง High season ต.ค-ม.ค เพิ่มท่านละ

500

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

1,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400     
Powered by MakeWebEasy.com