น่าน ปัว บ่อเกลือ น้ำตกสะปัน ท่าวังผา กาแฟไทลื้อ | ทัวร์น่าน เที่ยวปัว ทัวร์ปัว ทัวร์บ่อเกลือ เที่ยวน้ำตกสะปัน ทัวร์ดอยเสมอดาว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : N1A06 - 5D4N

มหัศจรรย์น่าน ปัว บ่อเกลือ ดอยเสมอดาว วัดภูเก็ต ตูบนาไทลื้อ คาเฟ่บ้านนา ท่าวังผา 5D4N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์ปัว ทัวร์บ่อเกลือ ทัวร์ดอยเสมอดาว 5วัน 4คืน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | วัดมิ่งเมือง | ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | วัดศรีมงคล | อ.ปัว | ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | วัดภูเก็ต | ตูบนาไทลื้อ | วัดร้องแง | วัดปรางค์ | ถนนคนเดินเมืองปัว | อ.ท่าวังผา | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

Share

กำหนดการเดินทาง :  กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน / กรุ๊ปหน้าร้าน กำหนดการเดินทางดังนี้   

 วันแรกของการเดินทาง  :  กรุงเทพฯ - น่าน

18.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
19.00 สมควรแก่เวลา ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน

 วันที่สองของการเดินทาง  :  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วัดพระธาตุแช่แห้ง - งาช้างดำ - ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย - กาดข่วงเมืองน่าน

05:00 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ 
07:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร
08:00 นำท่านท่องเที่ยว เสาดินนาน้อย และ เสาดินคอกเสือ 
11:00 เดินทางถึง อ.เมือง จ.น่าน นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง   
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ชม ซุ้มลีลาวดี  วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ วัดมิ่งเมือง 
16:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองน่าน
17:00 ชมอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
18:00 เดินเล่น กาดข่วงเมืองน่าน อิสระอาหารเย็นเลือกชิมอาหารท้องถิ่นในถนนคนเดิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 วันที่สามของการเดินทาง  :  วัดศรีมงคล - อ.ปัว - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต - ตูบนาไทลื้อ - วัดร้องแง - วัดปรางค์ 

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (3) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
09:00 นำท่านท่องเที่ยวต่อไปยัง อ.ท่าวังผา เที่ยว วัดศรีมงคล ถ่ายรูปกับต้นตาลคู่และผืนนา
10:00 นำท่านสู่ อ.ปัว ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ 
11:00 ไปจิบกาแฟชมวิวทุ่งนา ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ซื้อผ้านุ่งพื้นเมือง ร้านลำดวนผ้าทอ
12:00 บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ห้องอาหาร 
13:00 ชมความงาม วัดภูเก็ต เที่ยวคาเฟ่บ้านนาสุดชิลล์ ณ ตูบนาไทลื้อ วัดร้องแงหอเทพญารินทร์เจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียว
15:00 สู่ วัดร้องแง หอเทพญารินทร์เจ้าหลวงช้างเผือกงาเขียว สัมผัสต้นไม้ดิกเดียม
17:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.ปัว
18.00 บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับที่พัก พักผ่อน คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สี่ของการเดินทาง :   อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวลานดูดาว - จุดชมวิว 1715 - อ.บ่อเกลือ - ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา - บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณ - ตลาดริมน้ำบ่อเกลือ

08.00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
09.00 สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวต่อสู่ อ.บ่อเกลือ
09.30 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชม จุดชมวิวลานดูดาว และ จุดชมวิว1715 
11.00 เดินทางถึง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
12.00 บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร
13.00 หลังอาหารนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน เที่ยวชม น้ำตกสะปัน 
16.00 หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชม แหล่งผลิตเกลือสินธุ์เทาโบราณ 
17.00 สมควรแก่เวลานำท่าน Check In เข้าที่พัก ณ รีสอร์ท อ.บ่อเกลือ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 บริการอาหารเย็น (8) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านไปเดินเล่น ตลาดประชารัฐบ่อเกลือ ตลาดริมน้ำบรรยากาศสุดฟิน
20.00 ส่งท่านเข้าที่พัก คืนนี้พักผ่อน หลับฝันดี ไปกับอากาศบริสุทธิ์ ราตรีสวัสดิ์  

 วันที่ห้าของการเดินทาง :  อ.ท่าวังผา - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (9) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 นำท่านสู่ อ.ท่าวังผา ไปยัง วัดหนองบัว ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว
11:00 บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเดินทางกลับ 
14:30 ถึง จ.แพร่ ไหว้พระ วัดพระธาตุช่อแฮ  
15:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
24:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

8,999

10,79913,90023,599

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้