วัดดังใน จ.ลำพูน

4985 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วัดดังใน จ.ลำพูน

พาไปไหว้พระ 9 วัด เสริม​สิริมงคลให้ตัวเอง
ที่วัดดัง ในจังหวัดลำพูน ซึ่งแต่ละวัดก็ถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดลำพูนมานานนับหลายปีและมีประติมากรรมภายในวัดที่สวยงามแตกต่างกันไป มีความเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของเมืองลำพูนในอดีต ซึ่งหากท่านได้เดินทางมายังจังหวัดลำพูนแล้วก็ควรหาโอกาสสักครั้งไปไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ตนเอง รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้สัมผัสถึงความงามของประติมากรรมต่างๆ ภายในวัดอีกด้วย

1.พระธาตุหริภุญชัย 
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  เป็นศูนย์กลาง พุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งในอาณาจักรล้านนาไทย พระมหาธาตุนี้เป็นจอมเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งในจำนวน 8 องค์ ของประเทศไทยที่มีอายุล่วงเกินกว่าหนึ่งพันปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของนครหริภุญชัย มีลักษณะเป็นสถูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมี ธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมอื่นๆภายในวัดที่น่าสนใจอีกมากมาย

 2.วัดพระยืน
วัดพระยืนเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งนครหริภุญชัย นับอายุปัจจุบันได้ 1330 ปี ด้วยคุณค่า ของศิลปกรรมเก่าแก่ ที่มีการอนุรักษ์รักษาไว้เป็นอย่างดี จึงได้กลายเป็นวัดที่หลายคนใฝ่ฝันเดินทาง มาศึกษาถึงประวัติ และเยี่ยมชมความสวยงามของ ศิลปกรรมสมัยเมื่อ 600 กว่าปีก่อน อย่างมากมาย โบราณสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์พระยืน พระเจดีย์เป็นทรงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนทั้งสี่ทิศ เครื่องบนประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอด โดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธาน เป็นศิลปกรรมพม่า ที่มีความสวยงาม และเก่าแก่อย่างมาก

3.วัดพระคงฤาษี
วัดพระคงฤาษี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครองเมือง หริภุญชัย พระเจดีย์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตูทั้งสี่ด้านซึ่งภายในได้บรรจุรูปปั้นแกะสลักฤาษีสร้างด้วยศิลาแดง มีชื่อเสียงในฐานะ เป็นที่ประดิษฐานของพระคง ซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่ง และเป็นหนึ่งในพระเครื่องที่หายากของเมืองลำพูน

 4.วัดมหาวัน
วัดมหาวัน วัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญ  สิ่งที่น่าชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมา จากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งพระรอดได้ขุดค้นพบที่วัดมหาวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เป็นวัดมีความเก่าแก่ของเมืองลำพูน เป็นต้นกำเนิดของพระรอด สร้างขึ้นเพื่อเป็น ที่เก็บเครื่องลางของขลังไว้เป็นที่สักการะบูชารักษาบ้านเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหาร และอาณาประชา ในสมัยโบราณ

5.วัดจามเทวี 
วัดจามเทวี หรือเรียกกันว่า วัดกู่กุด เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของเมือง ลำพูน มีประวัติความเป็นมาที่สมารถสืบค้นถึงการสร้างเมืองหริภุญชัยได้ วัดนี้มีโบราณสถานที่สำคัญคือ พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือพระเจดีย์จามเทวี ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์กู่กุด เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบ พุทธคยาในประเทศอินเดีย ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย ด้วยความที่วัดนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญจึงทำให้มีผู้คนจากที่ต่างๆเดินทางมาสักการะพระเจดีย์กู่กุด และรัตนเจดีย์ เป็นจำนวนมาก

6.วัดพระพุทธบาทตากผ้า
เป็นปูชนียสถานของจังหวัดลำพูน และเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวป่าซาง และศรัทธาผู้เคารพนับถือมากมาย ภายในวัดมีรอย พระพทุธบาทประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุข 2 รอย คือรอยพระบาทใหญ่ และรอยพระบาท เบื้องหลังวัดมีการสร้างพระเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานจากพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุหริภุญชัย โดยมีบันไดนาค 469 ขั้น เชื่อมระหว่างเจดีย์บนม่อนดอยกับวัดพระบาทตากผ้าที่เชิงดอย เพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะบูชาได้ขึ้นไปเยี่ยมชมประติมากรรมที่สวยงามของพระเจดีย์

 7.วัดบ้านปาง
วัดบ้านปาง เป็นวัดซึ่งครูบาศรีวิชัยได้บวชเรียนเป็นวัดแรก มีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาศรีวิชัย นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมาก เพราะของใช้ต่างๆ ของท่านครูบาฯ จะถูกนำมาจัด แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้น และมีรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยขนาดใหญ่ให้ได้สักการะอีกด้วย ทุกวันนี้วัดบ้านปางจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของครูบาศรีวิชัย

8.วัดพระธาตุดวงเดียว
วัดพระธาตุดวงเดียว เป็นวัดใจกลางเมืองลี้  มีอายุไม่เกิน 80 ปี เป็นวัดขนาดเล็กอยู่บนเนินไม่ไกลจากตัวเมืองลี้มากนักเจดีย์พระธาตุดวงเดียวเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ ทรงเหลี่ยม ตามตำนานที่ว่า ในสมัยของพระนางจามรี ได้หนีภัยสงครามจากหลวงพระบาง มาสร้างเมืองลี้ โดยช้างมงคลได้ทำกิริยา 5 ประการ แล้วล้มลงขาดใจตาย พระนางฯ จึงสั่งให้เผาซากช้างแล้วก่อ เจดีย์ครอบไว้ แล้วสร้างเมืองลี้ ณ สถานที่แห่งนี้ คือ วัดพระธาตุดวงเดียว 

 9.วัดพระบาทห้วยต้ม
เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้ มีอนุสาวรีย์หลวงปู่พระครูบาชัยยะวงศาพัฒนาตั้งอยู่ปากทางเข้าวัด มีความสวยงามที่โดดเด่นคือ พระธาตุ เจดีย์ทรงแหลมเรียว รายล้อมด้วยเจดีย์ขนาดเล็ก อีก 16 องค์ภายในศาลารอบองค์พระธาตุเจดีย์ จะมีรูปปั้นของเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศกว่า 30 องค์ และภายในศาลาหลังใหญ่ยังเป็นที่ตั้งศพของ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา บรรจุในโลงแก้วให้ศรัทธา ประชาชนได้กราบไหว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รวมโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เชียงราย  :  goo.gl/1MGYkA

  รวมแพคเกจทัวร์เชียงใหม่ - ทัวร์เชียงราย (เที่ยวอิสระ)  :   goo.gl/8KzjGw

 

อยากเที่ยวโทร  :  02-4443173, 089-219-0822
Line id : MagicOntour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการนำเที่ยวเลขที่ 11/05819
www.magic-ontours.com

+++ ติดตามเราได้ที่ เมจิกออนทัวร์ +++

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้