AS5C06 มหัศจรรย์มาเลเซีย สิงคโปร์ ปีนัง คาเมรอน เก็นติ้ง มะละกา 6 วัน 5 คืน

1204 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS5C06 มหัศจรรย์มาเลเซีย สิงคโปร์ ปีนัง คาเมรอน เก็นติ้ง มะละกา 6 วัน 5 คืน


 

AS5C06 มหัศจรรย์มาเลเซีย สิงคโปร์ ปีนัง คาเมรอน เก็นติ้ง มะละกา 

กำหนดการเดินทาง     
 
เดือนมกราคม 2561 26 – 31 13,500
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 23 – 28 // 28 – 5 มี.ค. 13,500
เดือนมีนาคม 2561 1 – 6 // 9 – 14 // 16 – 21 // 23 – 28 13,900
เดือนเมษายน 2561 5 – 10 // 6 – 11 // 26 – 1 พ.ค. 13,900
เทศกาลสงกรานต์ 11 – 16 // 12 – 17 14,900
เดือนพฤษภาคม 2561 1 – 6 // 11 – 16 // 25 – 30 13,900
เดือนมิถุนายน 2561 22 – 27 13,500
เดือนกรกฎาคม 2561 6 – 11 // 13 – 18 // 26 – 31 13,900
เดือนสิงหาคม 2561 10 – 15 // 11 – 16 13,900
เดือนกันยายน 2561 7 – 12 // 21 – 26 13,500
เดือนตุลาคม 2561 5 – 10 // 12 – 17 // 13 – 18 // 19 – 24 // 20 – 25 13,900
เดือนพฤศจิกายน 2561 2 – 7 // 23 – 28 // 30 – 5 ธ.ค. 13,500
เดือนธันวาคม 2561 1 – 6 // 5 – 10 // 7 – 12 // 14 – 19 13,900
เทศกาลปีใหม่ 27 – 1 ม.ค. 62 // 28 – 2 ม.ค. 62 // 29 – 3 ม.ค. 62 14,900

       
 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม      !! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwanontours.com


​​
วันแรก            กรุงเทพ – หาดใหญ่

13.45 น.         พร้อมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลำโพงเจ้าหน้าที่บริษัทรอต้อนรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31  ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ


14.45 น.         รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ระหว่างทางเชิญท่านเลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่สถานีราชบุรี หรือ ข้าวต้มกุ้ง กระเพาะปลา ที่สถานีหัวหิน หรืออาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด
จากตู้เสบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ช่วงค่ำ พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่านได้พักผ่อนนอนหลับแสนสบาย
ราตรีสวัสดิ์..............


 
  วันที่สอง      หาดใหญ่ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – วัดเขาเต่า – วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่าธรรมมิการาม

07.00 น.         รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นนำสัมภาระขึ้นรถตู้/บัสปรับอากาศ


เช้า                   บริการอาหารเช้า มื้อที่ 1
                         ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ด่านสะเดา เพื่อนำท่านผ่านแดน ตรวจเช็คหนังเดินทางเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศ มาเลเซีย โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเรา หรือปัจจุบันคือรัฐเคดาห์ เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของมาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งนา ป่าไม้ตามอัธยาศัย


กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 2  


บ่าย                  นำท่านข้ามสะพานปีนัง ซึ่งมีความยาว 13.5 กม. ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่เกาะปีนัง ถึงเกาะปีนังผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นำท่านเที่ยวชม วัดเขาเต่า   ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5  เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด  เดิมทีนั้นวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้  บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ปีนังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง
                        
                       จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม  วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปีนัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์   ชม วัดพม่าธรรมมิการาม   ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบพม่าที่งดงาม


เย็น                  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 3


ที่พัก                NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


 
วันที่สาม        ปีนัง – สตรีทอาร์ต – วัดถ้ำเปรัค – คาเมรอนไฮแลนด์ – ฟาร์มสตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 4
                        
                         นำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง เที่ยวชม PENANG STREET ART ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก  (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้คิดวาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวปีนังไว้ตามอาคารอันเก่าแก่ต่างๆ เพื่อให้อาคารเหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากนั้นนำท่านชม ป้อมปืนควอโนริส ที่ อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู้กับสยามประเทศในสมัยก่อนที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลปีนัง ผ่านชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ  หอนาฬิกาที่โดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ชายทะเล ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์


กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 5
                        
                        นำท่านเที่ยวชมวัดถ้ำเปรัค นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจ้าจีนต่างๆ ชมและถ่ายรูปกับจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำอันสวยงาม โดยเฉาะรูปวาดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่งดงามที่อยู่ที่เสาหินกลางถ้ำ

                        
                         จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบันทำเป็นสถานที่พักตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติ ระหว่างทางสู่คาเมรอนชมไร่พืชผักอันเขียวขจี นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ผลไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อที่นิยมปลูกกันมากชมคาเมรอน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสตอเบอร์รี่ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม  พร้อมเลือกซื้อน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายติดไม้ติดมือกลับบ้านเย็น   
               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อ 6 แบบสุกี้หม้อไฟ ชาบู ชาบู


ที่พัก                HERITAGE HOTEL / NOVA HIGHLAND HOTEL, CAMERON HIGHLAND ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


 
วันที่สี่             คาเมรอนไฮแลนด์ – ไร่ชาบารัต – น้ำตกอีสกันดา – เก็นติ้งไฮแลนด์


เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 7
                        
                         นำท่านเดินทางลงจากคาเมรอน สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่นเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า เที่ยวชม ไร่ชาบารัต ไร่ชาศรีลังกาขนาดใหญ่ ซึ่งมองดูคล้ายผืนสักหลาดขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นชาที่นำมาจากศรีลังกามาปลูกเมื่อสมัยที่อังกฤษเข้าปกครองมาเลเซีย ทั้งยังนับเป็นชาสายพันธุ์ดีที่สุดอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูป เลือกชิมชาชัก
(TEH TARIK) เครื่องดื่มยอดฮิตยามเช้าของคนมาเลเซีย หรือเลือกซื้อชาเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน ระหว่างทางลงจากเขานำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูป น้ำตกอีสกันดา น้ำตกอีกแห่งบนเทือกเขาคาเมรอนที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี


กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 8


ที่พัก                AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
                         (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์แทน)
                       
                        จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กสำหรับพักค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืนกรณีพักที่ FIRST WORLD HOTEL)
                        
                        เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ
CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ FIRST WORLD PLAZA และช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค  *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไปเท่านั้น สุภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้อคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
                         (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3 ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท)

 

 
วันที่ห้า           เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู


เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม มื้อที่ 9
                        

                        นำท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางนำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ยะ / ปูแผ่น / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ               
                      
                       นำท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า  นำท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นำท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนำท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด
                       
                      นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้า ของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปฝากคนที่ท่านรัก


กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 10
                           
                       นำท่านเที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่า เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
                           
                      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ชมความงดงามที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ณ ย่านอาณาจักรแดง
(DUTCH SQUARE) จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อันเก่าแก่ และสักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปืน A FAMOSA ป้อมปืนที่โปรตุเกสสร้างขึ้นป้องกันเมืองเมื่อตอนเข้ายึดครองมะละกา


เย็น                     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 11
                            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐที่อยู่ปลายแหลมมลายู ที่เขตแดนติดกับประเทศสิงคโปร์


22.00 น.            เดินทางถึงรัฐยะโฮร์


ที่พัก                   NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 

 
วันที่หก          ยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ – ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ซันเทคซิตี้ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด – กรุงเทพฯ


เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 12
                        
                         นำท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ นำท่านเดินทางสู่
MERLION PARK บริเวณอ่าวมารีน่า ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ที่ยิ่งใหญ่งดงาม
                        
                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ เลือกชมและซื้อสินค้าที่ร้าน
DUTY FREE ที่มีสินค้าราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น น้ำหอม นาฬิกา ของที่ระลึก และขนมนานาชนิด
                        
                        เที่ยวชม วัดพระเขี้ยวแก้ว
(BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) วัดที่สร้างด้วยทุนกว่า 35 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง มีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยจุดน่าสนใจอยู่ที่ชั้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทนต์ (ฟัน) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
                        
                         นำท่านเดินทางสู่ย่าน
BUGIS เพื่อชมวัดจีนอันเก่าแก่ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนในสิงคโปร์
                        
                         นำท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้
(SUNTEC CITY) กลุ่มอาคารที่ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยประหนึ่ง อุ้งมือที่มีนิ้ว 5 นิ้วเรียงรายอยู่ มี น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ตรงกลางอุ้งมือพอดี และแทนที่น้ำนั้นจะพุ่งขึ้นเหมือนๆ กับน้ำพุที่อื่น แต่ที่นี่กลับทำให้ไหลลงสู่จุดกึ่งกลาง ในความเชื่อที่ว่าเหมือนเงินทองไหลมาอยู่ในอุ้งมือนั่นเอง โดยมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้สัมผัสน้ำพุแห่งนี้จะโชคดีและร่ำรวยตลอดปี
                       
                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงระดับโลกของสิงคโปร์ นั่นคือ ถนนออชาร์ด ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้าน้อยใหญ่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT, 313 SOMERSET, PARAGON และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก รุ่นใหม่ล่าสุดนำมาวางขายเหล่านี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)
                        
       
   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน


22.20 น.         ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR หรือ LOW COST AIRLINES ระดับเดียวกัน
                         เที่ยวบินที่ TZ292 เพื่อกลับสู่ประเทศไทย
23.45 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


 
 
 
 
 
                                   ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                                      **   อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **

 


อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่มีเตียง
(อายุต่ำกว่า 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
26 – 31 มกราคม 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
28 – 5 มีนาคม 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
1 – 6 มีนาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
9 – 14 มีนาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
16 – 21 มีนาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
23 – 28 มีนาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
5 – 10 เมษายน 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
6 – 11 เมษายน 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
11 – 16 เมษายน 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
12 – 17 เมษายน 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
26 – 1 พฤษภาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
1 – 6 พฤษภาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
11 – 16 พฤษภาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
25 – 30 พฤษภาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
22 – 27 มิถุนายน 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
6 – 11 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
13 – 18 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
26 – 31 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
10 – 15 สิงหาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
11 – 16 สิงหาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
7 – 12 กันยายน 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
21 – 26 กันยายน 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
5 – 10 ตุลาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
12 – 17 ตุลาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
13 – 18 ตุลาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
19 – 24 ตุลาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
20 – 25 ตุลาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
2 – 7 พฤศจิกายน 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
23 – 28 พฤศจิกายน 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
30 – 5 ธันวาคม 2561 13,500 13,500 13,500 12,500 4,000
1 – 6 ธันวาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
5 – 10 ธันวาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
7 – 12 ธันวาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
14 – 19 ธันวาคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
27 – 1 มกราคม 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
28 – 2 มกราคม 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
29 – 3 มกราคม 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
*ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก 1 ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องชำระเพิ่มค่าทิป ท่านละ 600 บาท/ทริป/ท่าน **
 


อัตราค่าบริการนี้รวม

 
 • ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากท่านมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน
 • ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารรวม 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  
เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
เบี้ยประกันเริ่มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
เบี้ยประกันเริ่มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
เบี้ยประกันเริ่มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
 


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 
 • ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 • ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถไฟเตียงล่างเพิ่ม 150 บาท
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิป ท่านละ 600 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย
 
 
 
 
 การจองและชำระเงิน        

 
 1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ)
                               
หากท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จำนวนสมาชิก และสำเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์แฟกซ์ / E-Mail / LINE
สำหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทำการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย
 
 

ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

 
 1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
แจ้งยกเลิกระหว่าง 15 – 29 วันก่อนการเดินทาง สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำทั้งหมด
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
             ** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ **
 1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 

หมายเหตุ

 
1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.         เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า
4.         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
5.          เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.         กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ          
7.          ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 
 
 
 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                              ใน วิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                           ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
ริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพ คเกจทัวร์ไต้หวัน , ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน
เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน
,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไทเป,ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา
Sun Moon Lake,ฮวาเหลียน,กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ประเทศไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน
,จัดทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ดูงานสัมนาไต้หวัน,เที่ยวช๊อปปิ้งซื่อหลิน,ทัวร์หมู่คณะไต้หวัน,ชานมไข่มุกไต้หวัน
เต้าหู้เหม็น,ไต้หวันออนเซ็นส่วนตัว,ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ
,สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หนานโถว
ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ
- สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - อาบน้ำแร่
SPA OUTDOOR - ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ชิมชาอูหลง - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป > เมืองไทเป
นั่ง MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น )
ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านอี๋หลัน - ตึกไทเป 101 - ไทเป
ร้านขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย
สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - สนามบินเถาหยวน วัดจงไถฉันซื่อ - ร่วมกิจกรรมทำกระดาษภาพวาดโบราณ
ชม ทิวทัศน์ฟาร์มชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความสามารถของม้า - เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ - ชิมชาอูหลง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้