AS1A01-D มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ฟาร์มชิงจิ้ง อาลีซัน เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ 5D3N

2192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS1A01-D มหัศจรรย์ไต้หวันมีดี ทริปเจาะลึก ฟาร์มชิงจิ้ง อาลีซัน เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ 5D3N

 

   เที่ยวสุขใจไปไต้หวันโรแมนติค ทริปเจาะลึก เน้น กิน เที่ยว ใช้ชีวิตหลากสไตล์ให้ฉ่ำใจ

ทริปพิเศษ.. เที่ยวให้แปลก เที่ยวให้ต่าง เจาะลึกวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม เที่ยวที่สวยเน้นแปลกใหม่
กินสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ที่นอนคงคอนเซปต์พักหรู 4 ดาว 


8

MAGICONTOUR  :  มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวบนเส้นทางมหัศจรรย์ 5 วัน 3 คืน   

ณ “ เกาะไต้หวัน ดินแดนโรแมนติค ” ทริปพิเศษ.. ไต้หวันมีดี (Me:D) แพคเกจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่จะพาคุณไปเจาะลึก " ท่องต่างแดนแบบกรุ๊ปเล็ก เน้น กินอาหารท้องถิ่น เที่ยวที่สวยงามแปลกตาแปลกใหม่ " สำหรับผู้ที่รักความตื่นเต้นแตกต่างไม่ซ้ำใคร .... ค้นพบมหัศจรรย์ท่องเที่ยวมุมใหม่ @ ไต้หวันเมืองในฝัน ไปกับสไตล์เรา สไตล์ Magic On Tour เที่ยวสนุกยิ่งขึ้นกับการลงมือทำทุกขึ้นตอนกิจกรรมแบบฉบับไต้หวันสไตล์ ทำเค้กสับปะรดขึ้นชื่อ รวมฮิตที่เที่ยวที่คัดสรรมาเอาใจคนชอบเที่ยว ที่ท่านต้องไปกับเราเท่านั้น !! ทริปเดียวเที่ยวคุ้มชิงจิ้ง-อาลีซัน สัมผัสบรรยากาศสวนป่าพันปี พร้อมชมแสงแรกแห่งวัน ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ก่อนกลับแวะช้อปปิ้งจุใจที่ซีเหมินติงสแควร์ เติมเต็มทริปเที่ยวของท่านด้วยที่พักระดับมาตรฐาน โดดเด่นด้วยอาหารท้องถิ่น ร่วมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใส่ท่านตลอดการเดินทางแล้วคุณจะรู้ว่า “ มหัศจรรย์ของความฝันไม่ใช่สิ่งที่แตะต้องไม่ได้อีกต่อไป ”


กำหนดการเดินทาง    :   ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน ) / กรุ๊ปหน้าร้าน กรุณาสอบถามวันเดินทางอีกครั้ง
       
 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม      !! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwanontours.com

 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
 
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
23.50 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารในการเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
 
ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - เจียอี้ - อุทยานอาลีซัน - สวนป่าธรรมชาติอาลีซัน - สระบ่อพี่บ่อน้อง
ศาลเจ้าโซ่วเจิ้งกง - ต้นไม้พันปี
 
03.10 น.    นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศไต้หวัน โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบิน XW182 ( ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง )
08.10 น.    เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบกับทีมงานที่คอยต้อนรับพร้อมอำนวย ความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นเดินทางสู่ เมืองเจียอี้
09.00 น.    บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร 
11.30 น.   บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนู สเต็กกระทะร้อนสไตล์ไต้หวัน เสริฟท่านด้วยสเต็กที่มาในรูปแบบกระทะร้อนให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อยไม่ว่าจะเป็นหมู เนื้อ ไก่ ปลาแซลมอน ปลาหิมะ พร้อมเพิ่มเติมความอร่อยกับอีกหลากหลายเมนูบุฟเฟต์ให้ท่านเลือกชิมไม่อั้น
13.00 น.   จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน อุทยานนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,700 เมตร เป็นอุทยานที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ของธรรมชาติและป่าไม้อยู่มาก นําท่านเที่ยวชม สวนป่าธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซัน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นําสายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่ง นี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่ แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี พร้อมสักการะ                     ศาลเจ้าโซ่วเจิ้งกง ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานฯ 
18.30 น.    บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร 
19.30 น.    สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ YING SHAN HOTEL หรือเทียบเท่า www.ying-shan.com.tw
     
 

                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
  นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู ฟาร์มชิงจิ้ง


 
04:30 น.    อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาอาลีซัน เพื่อสัมผัสทะเลหมอก และชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกแห่งวัน โดยเราจะเดินทางสู่ยอดเขาด้วยการ นั่งรถไฟโบราณ เส้นทางรถไฟของอาลีซานนี้ ถือได้ว่าเป็นทางรถไฟโบราณที่ติดอับดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยตลอดสองข้างทาง ของต้นสนสูงชันที่มีอายุกว่าพันปี , ต้นไม้โบราณแปลกตา และต้นไม้นานาพันธุ์ ฯลฯ 
08:00 น.    หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า (4) หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out นำท่านออกเดินทางต่อ 
12:00 น.    บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร 
13:20 น.    จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศ ความงดงามของเกาะที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในโลก พร้อมนำท่านไปนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
14:20 น.    นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดกวนอู โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม 
14:30 น.    เดินทางถึง วัดกวนอู ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา พร้อมนำท่านชมความอลังการของสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นเดินทางต่อสู่ ชิงจิ้ง 
17:30 น.    จากนั้นนำท่าน Check In ณ MING GING FARM HOTEL หรือเทียบเท่า www.mg.com.tw/page.php
19:00 น.    บริการอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระให้ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์


 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ไทเป - กิจกรรมทำขนมเค้กสับปะรด ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก ) - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ
09:00 น.     นำท่านสู่ ฟาร์มชิงจิ้ง ภายในฟาร์มแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่เป็นฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และ โซนที่เป็นจุดชมวิว นำท่านเดินเล่นชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบ ถ่ายภาพคู่กับกังหันลม ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้าสีเขียว ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะและชมการแสดงโชว์ความน่ารักของแกะ การแสดงตัดขนแกะโดยชาวนิวซีแลนด์ผู้ดูแลฟาร์ม สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารแกะ สัมผัสแกะอย่างใกล้ชิด หรือจะขี่ม้าชมวิว เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สวยในบรรยากาศเสมือนอยู่ในนิวซีแลนด์ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหาร 
15.00 น.   จากนั้นนําท่าน ร่วมกิจกรรมทำขนมเค้กสับปะรด ให้ทุกท่านลงมือป้ันขนมเค้กสัปปะรดด้วยตนเอง เมื่อทำเสร็จสามารถนำกลับไปเป็นของฝาก ให้กับคนพิเศษได้อีกด้วย พร้อมกันนี้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของไต้หวันฝากแด่คนทางบ้านที่ ร้านขนมพายสับปะรด 
16.30 น.   หลังอาหารนำท่านสู่ ตึกไทเป 101 ชมความสวยสง่างามภายนอกอาคารของตึกอันเป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันสถาปัตยกรรมทันสมัย ตัวตึกมีความสูง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้น ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทเป แต่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจุดเด่นที่เทคโนโลยีและการออกแบบอาคารโดยเพียง 45 วินาที ก็สามารถเข้าถึงชั้นดาดฟ้าได้ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าแบรนด์เนมชั้น 1-5 ได้ตามอัธยาศัย 
19.00 น.   บริการอาหารเย็น (9) ณ ห้องอาหาร  เสริฟท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองยอดนิยมของชาวไต้หวัน 
20.00 น.   จากนั้นนำทุกท่านไปตะเวนราตรีกันต่อ ณ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดิน ก็มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30% 
21.00 น.   สมควรแก่เวลานำท่าน Check In ณ LEALEA HOTEL TAIPEI (4 ดาว) หรือเทียบเท่า http://www.lealeahotel.com/taipei/     
 

                 วันที่ห้า
     ของการเดินทาง :
 
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
07:00 น.    อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระ Check Out จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่อ 
10:00 น.    หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่การโหม ขุดทอง และแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้ เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้ จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม ในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่น จึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวา อีกครั้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน พร้อมเก็บภาพมุมสวยคลาสิคตามอัธยาศัย 
12:00 น.   บริการอาหารกลางวัน (11) ณ ห้องอาหาร 
13:00 น.   จากนั้นนำทุกท่านสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายภาพกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องโถงชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถานที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของไทเป ด้านข้างของ หออนุสรณ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน 
15:00 น.   จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือ สยามสแควร์ไต้หวัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่คนไทยนิยมมาซื้อมากที่สุดคือ รองเท้า ในแบรนด์ของ ONISUKA TIGER และเพื่อให้ท่านเต็มอิ่มกับ วิถีชีวิตสไตล์ไต้หวันแท้ๆ อิสระอาหารเย็นเลือกชิมอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นตามอัธยาศัย 16.00 น. สมควรแก่เวลานำทุกท่านสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน 
16:00 น.   สมควรแก่เวลานำทุกท่านสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน
18:00 น.    อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน.........................
20:05 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 
                                   ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                                      **   อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **


อัตราค่าบริการ

 
 
ผู้เดินทาง  4 ท่าน
 
ผู้เดินทาง  5 ท่าน

  30,900     
  

28,900   

• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาเท่ากับผู้ใหญ่
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่     1,000  บาท
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000  บาท
• พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,800 บาท
• ราคาพิเศษ !! ไม่มีแถมกระเป๋า


อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหาร 11 มื้อ และ ค่าเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบิน
• ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์มืออาชีพ
• ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง ( เริ่มที่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน )
• ค่าประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  ในกรณีต้องการใบเสร็จ

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม NT.50-/ ต่อห้อง
• ค่าหัวหน้าทัวร์ เริ่มจากกรงุเทพฯ

• กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• อัตราค่าวีซ่าด่วนที่ต้องจ่ายสถานทูต หากท่านนำส่งหนังสือเดินทางล่าช้า


หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ
  บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ
  ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
   แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจองทัวร์
กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท สำหรับทัวร์ต่างประเทศ หรือ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วันหลังจากที่ท่านทำการจอง
เลือกชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ นำจ่ายที่ออฟฟิศ
ยอดเงินทั้งหมดหลังจากหักค่ามัดจำแล้วจะต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หมายเหตุ :
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งสำหรับท่านที่ชำระเงินมัดจำแล้วเท่านั้น และสำหรับลูกค้า Magic On Tour ที่ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบ Pay-In มาที่หมายเลขโทรสาร : 02-809 4989เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
• สำหรับท่านที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
• ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ
  ขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ


ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางดังนี้
• คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4 ท่านออกเดินทาง ( ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
• คณะจองผู้ใหญ่ต่ำกว่าจำนวน *** แต่ทั้งนี้หากทางผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดี
  ที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
 
 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                              ใน วิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                           ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
ริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพ คเกจทัวร์ไต้หวัน , ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน
เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน
,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไทเป,ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา
Sun Moon Lake,ฮวาเหลียน,กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ประเทศไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน
,จัดทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ดูงานสัมนาไต้หวัน,เที่ยวช๊อปปิ้งซื่อหลิน,ทัวร์หมู่คณะไต้หวัน,ชานมไข่มุกไต้หวัน
เต้าหู้เหม็น,ไต้หวันออนเซ็นส่วนตัว,ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ
,สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หนานโถว
ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ
- สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - อาบน้ำแร่
SPA OUTDOOR - ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ชิมชาอูหลง - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป > เมืองไทเป
นั่ง MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น )
ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านอี๋หลัน - ตึกไทเป 101 - ไทเป
ร้านขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย
สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - สนามบินเถาหยวน วัดจงไถฉันซื่อ - ร่วมกิจกรรมทำกระดาษภาพวาดโบราณ
ชม ทิวทัศน์ฟาร์มชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความสามารถของม้า - เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ - ชิมชาอูหลง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้