AS2A01 มหัศจรรย์ญี่ปุ่น ทริปคลาสิค โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ88)

2430 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS2A01 มหัศจรรย์ญี่ปุ่น ทริปคลาสิค โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (XJ88)

 
 
   
มหัศจรรย์ญี่ปุ่น ทริปคลาสิค โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน 

 

MAGICONTOUR  : โอซาก้า โตเกียว 5 วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบิน  AIR ASIA X บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) และบินกลับจากสานบินนาริตะ (โตเกียว) เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300 จำนวน 333ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า20 KG  บนเครื่องบริการอาหารทั้งไปและกลับ

สุดคุ้ม!!!ราคาเริ่มเพียง 27,900 บาท พักโอกากิ 1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า  เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ กิฟุ โอกากิ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สนุกสนานลานสกี Fujiten โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ
 
 

 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม     !! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwanontours.com
 

วันที่ DAY 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า 
22.00 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก อาคาร1 ชั้น3 ประตู2, 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 
 
   
วันที่ DAY 2 สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิฟุ เมืองโอกากิ
01.15 นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 (บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
08.40 เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ทัวร์นำชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนู Buffet Shabu Shabu
บ่าย นำท่านชม วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เป็นวัดที่ดังวัดหนึ่งในญี่ปุ่น หากมาเที่ยวเกียวโตแล้วไม่ได้มาที่วัดนี้ถือว่ายังไม่มาถึงเกียวโต และวัดนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Rokuonji” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบันได้รับการแปะผนังทองเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมาจึงมองเห็นเป็นสีเหลืองอล่ามสะท้อนในสระน้ำอย่างสวยงาม วัดนี้เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุ (Ashikaga Yoshimitsu) และท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่าน อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin ) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ทำลายสถานที่สำคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 และวัดนี้ยังเป็นวัดดังในการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญาซึ่งจำลองเรื่องราวเหตุการณ์ของศาลาทองในวัดนี้ให้เป็นปราสาทของท่านโชกุน Ashikaga Yoshimistsuและบุตรชายของเขาที่เป็นเจ้าของพลับพลาหลังนี้ ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบัติของวัด ก่อนถึงทางออกจะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรที่แผ่นไม้อิกคิว โดยส่วนมากจะเขียนขอให้มีสติปัญญา หลักแหลม ฉลาดแบบอิกคิวซัง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กิฟุ เมืองโอกากิ เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2 ) หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: Hotel Koyo หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง) (อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพักเมืองใกล้เคียง เช่น นาโกย่า กิฟุ )
 
 
   
วันที่ DAY 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคมปีค.ศ.1995 บ้านสไตล์กัสโชสึคุริจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์ นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)เมนูอาหารแบบ Set ญี่ปุ่น  
บ่าย จากนั้นนำท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวร์นำชมด้านอก)  จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ นำท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ในฤดูใบไม้ผลิบริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของดอกซากุระอีกครั้ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักแรม
ที่พัก:  HOTEL KAIJI หรือระดับใกล้เคียงกัน 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
 
 
 
   
วันที่ DAY 4 ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางไป จังหวัดยามานาซิ นำท่านไปลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการนั่งเลื่อนหิมะที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่แล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณรอบ หรือซื้อของที่ระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บ้านน้ำใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์
จากนั้นนำท่านเดินทางไป ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) เมนู Japanese set  
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวง นำท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้  หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการ ช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) ได้ตามอัธยาศัย แลนด์ มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน(อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆจนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ
ที่พัก: MARROAD INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
 
 
 
   
วันที่ DAY 5 สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
 
09.15 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601 (บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)  
14.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  
 
 
 

หมายเหตุ

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat สำหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้

ที่นั่ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที่ยว เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

- ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 600  บาท / เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท / เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม


หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทำทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจำนวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ


1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการ  ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน

**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 
 


                                                                                                               ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                               8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                               ในวิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                               เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                             ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
8

บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ญี่ปุ่น,ญี่ปุ่นทัวร์,ทัวร์ไปญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่นราคา ประหยัด,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น,Japan,package tour,แพคเกจทัวร์,จองตั๋วเครื่องบิน , ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน,ตัวแทนจำหน่ายตั๋วJR Pass
บริษัท ทัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ญี่ปุ่น,ญี่ปุ่นทัวร์,ทัวร์ไปญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่นราคา ประหยัด,เที่ยวญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น , โตเกียว,เกียวโต,นารา,โอซาก้า,ฮอกไกโด,ทัวร์หมู่คณะญี่ปุ่น,ทัวร์ประเทศ ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่นจัดทัวร์ญี่ปุ่น,ทัวร์แดนอาทิตย์อุทัย
ทัวร์ดูงาน สัมนาญี่ปุ่น,เที่ยวชินจูกุ,โตเกียวดิสนีย์แลนด์,ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ,พระราช วังอิมพีเรียล,โตเกียวดิสนีย์แลนด์,เมาท์ฟูจิ,เจแปนแอล์ป,โตเกียว ทาวเวอร์หมู่ บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ,ภูเขาฟูจิ,ช้อปปิ้งย่านสุดฮิตที่ย่านชินจูกุ
ฮา ราจูกุ โอไดบะ,โอซาก้า,ปราสาทฮิเมะจิ,วัดโทไดจิ,ทัวร์ฮอกไกโด,ฮอกไกโด (Hokkaido),เมืองซัปโปโร (Sapporo)เมืองฮะโกะดะเตะ (Hakodate),เมืองอะบะชิริ (Abashiri),คาบสมุทรชิเระโตะโกะ (Shiretoko),เมืองโอะตะรุ (Otaru)
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ฟุระโนะ,เมืองฟุระโนะ,สนามบินชิโตเซ่-ศาลเจ้าฮอกไกโดโรงงานช็อกโกแลต - โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เรระเอ้าท์เล็ต - ห้างอิออน-น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ , ไอซ์ พาวิเลียน -หมู่บ้านราเมน
ซัป โปโร - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโอโดริปาร์ค - ย่านทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะโอโดริ-เมืองฟุราโน่ - โรงงานผลิตชีส - โทมิตะฟาร์ม - รถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอ - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) - เมืองโซอุนเคียวนาริตะ 
วัดนาริตะ เออนพลาซ่า - โตเกียว พระราชวังอิมพีลเรียล (ถ่ายรูปด้านหน้า) วัดอาซากุซะ ถนนนาคามิเซโตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูปด้านนอก)  โอไดบะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – โอชิโน๊ะฮักไกพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียวช้อปปิ้งชินจูกุ
นาริตะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเท็มปะเอ้าเล็ท - ฟาร์มโทมิตะชมดอกลาเวนเดอร์ - โรงงานชีสอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาโบราณเมืองซัปโปโร – สวนโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
บุฟเฟต์ ปู 3 อย่าง - หมู่บ้านไอนุ – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว -โรงงานช็อคโกแลต - สนามบินอินชอน - สนามบินชิโตเสะ - ภูเขาโชวะ + นั่งกระเช้าไฟฟ้า – หุบจิโกกุดานิ – หมีสีน้ำตาล - อาบน้ำแร่ออนเซน
นาโกย่านั่งรถไฟชินกังเซ็นทะเลสาบฮามานะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5Oishi Parkสวนลาเว็นเดอร์ออนเซ็น-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - เมืองโตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ -เมืองนาราวัดไทโดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึวัดทองคิงคาคูจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  โอซาก้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้