AS9A04 มหัศจรรย์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน

959 จำนวนผู้เข้าชม  | 

AS9A04  มหัศจรรย์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน


 
 
 
 
มหัศจรรย์เซี่ยงไฮ้ นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี


8
MAGICONTOUR   :   AS9A04 มหัศจรรย์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน​
 
EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI
นานกิง - หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ซูโจว - อู๋ซี 5วัน 4คืน
 

กำหนดการเดินทาง
    :  
       
 ดาวน์โหลดใบจองทัวร์  ดาวน์โหลดโปรแกรม     
!! เต็มอิ่มกับข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน  www.taiwanontours.com

 

                 วันแรก
     ของการเดินทาง :
   
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนานกิง
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอมเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5เคาน์เตอร์ 6สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
 
(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง /
ส่วนขากลับไม่มีบริการฟรีค่ะ)
14.00 น. 
เหินฟ้าสู่ เมืองนานกิงโดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 888 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)
18.50 น. ถึงสนามบินนานกิงมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีน ช่วงศตวรรษที่ 3 - 6 มีประวัติเก่าแก่ตั้งแต่ 500ปีก่อนคริสตกาล
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

พักที่ YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
 
 

                 วันที่สอง
     ของการเดินทาง :
   
นานกิง – ร้านยางพารา –หังโจว– ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย​ 
 
       เช้า        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)

          นำท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าจาก ร้านยางพาราให้ท่านได้ได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพาราไม่ว่าจะเป็นหมอน,หมอนรองคอ, ที่นอน เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองหังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองแห่งเภสัชอุตสาหกรรมและศิลปะที่มีชื่อเสียง ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมีซู(โจว) หัง(โจว)”

 
เที่ยง
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
           นำทุกท่านล่องทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกแห่งเมืองหัวโจว ถึงขั้นเป็นที่กล่าวขานว่างดงามมากและ มาร์โคโปโล กล่าวว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” และยังมีนักกวีอีกหลายท่านที่ได้พรรณนาถึงความงามของทะเลสาบซีหูเปรียบเสมือนความงามของนางไซซี(นางงามในสมัยนั้น)ให้ท่านได้ชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีพื้นที่ประมาณ 5.66 ตารางกิโลเมตร ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก จากนั้นชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ลองชิมชาและซื้อกลับเป็นของฝาก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)เมนูไก่ขอทาน+หมูตงพอ

         หลังรับประทานอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณเหอฝั่งเจียเป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตรที่นี้จะมีขาย เสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงของพื้นเมือง เป็นต้น

พักที่ LIANGAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า


 

 


                 วันที่สาม
     ของการเดินทาง :
 
หังโจว– ร้านผ้าไหม –เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
          
          แวะชมโรงงานผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาดเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายแบบฉบับยุโรป ได้รับสมญานามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้นโดยแม่น้ำหวง

 
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)เมนูเสี่ยวหลงเปา

             นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทานหรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ เดอะบันด์ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ที่แห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุกได้ และที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อีกด้วย จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์(The Bund Sightseeing Tunnel) เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆตลอดระยะทาง บางช่วงทำให้รู้สึกเหมือนเดินทางอยู่ในห้วงอวกาศเลยทีเดียว อุโมงค์มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.70 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ.2000 จากนั้นนำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง   และคุณภาพของประเทศจีน

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)เมนูไก่แดง

พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

 


 

                 วันที่สี่
     ของการเดินทาง :
 
ถนนนานกิง– ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) –ซูโจว–วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)

       นำท่านช้อปปิ้ง ถนนนานกิงหรือถนนนานจิงหลู่ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวันหลับใหล เริ่มแรกนั้นจีนได้จัดสรรให้เป็นที่ดินในสัมปทานของประเทศอังกฤษและในเวลาต่อมาก็มีหลายประเทศเข้ามาทำการค้าในที่ดินแห่งนี้ ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ทศวรรษ 1920 มีความยาวกว่า 6กิโลเมตร ที่นี่เป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและต้องถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย

 
 
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

       จากนั้นให้ท่านได้ลอง นวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดพิเศษสูตรพิเศษที่มีที่ประเทศจีน
เท่านั้น พร้อมให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ครีมบัวหิมะ(ครีมเป่าซู่ถัง) สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และ
แมลงกัดต่อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจวมีชื่อเดิมว่า “เมืองกู่ซู”(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มี
ความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจวมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม”
ซึ่งในอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณและธัญญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานนั้นมีความสวยงาม
เป็นเลิศจนทำให้เฉียนหลงฮ่องเต้ ได้เสด็จประพาสมาเมืองซูโจวนำท่านชม วัดฉงหยวน(Zhong Yuan Temple)เป็น
วัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย 
อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่า
เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยู่ในตำหนักที่สูงที่สุดในจีนนำท่านชม จัตุรัสหยวนหยง (Square Yong Yuan)เป็น
จัตุรัสแห่งเมืองใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจวสร้างได้อย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอ
ยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

พักที่ JINCHENGJINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า
 
 
 
 
                                                              ​​
 

                 วันที่ห้า
     ของการเดินทาง :
 
ซูโจว–อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – นานกิง– สนามบินนานกิง - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
 
        นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองแห่งนี้ได้รับขนานนามว่า “เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย” มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองต้นกำเนิดอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ของจีนที่มะเลสาบไท่หูล้อมรอบ ทะเลสาบไท่หู่เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เมืองอู๋ซีเป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วม 3,000 กว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน และยังเป็นบ้านเกิดของนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคนในสมัยศตวรรษที่ 20 ที่มีส่วนสร้างเมืองเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกด้วย นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง) ประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสัมฤทธิ์ที่สวยงามที่สุดและสูงที่สุดในจีนที่เขาหลิงซาน มีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ร้านไข่มุกให้ท่านเลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
 
เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 13)บริการอาหารชุด KFC
 
19.15 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW887(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

 
23.20 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 


 
                                   ** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ **
                                      **   อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสายการบินเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม ณ.วันออกตั๋วเครื่องบิน **

ออกในนาม CU CENTER
 
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 250 หยวน (1,500บาท) เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่
(ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ)
*** ค่าทิปสำหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง ***
 
หมายเหตุ:

ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมื้องให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักคือ ร้านยาจีน, ร้านหยก, ร้านชาจีน, ร้านผ้าไหม, ร้านไข่มุก, ร้านผิเซียะ ฯลฯซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 60-90 นาที(หากท่านออกก่อนเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 750 หยวน/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 750 หยวน/ร้าน)  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
 
** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **
 
สำคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ
 
ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำการจองทัวร์ แต่ทั้งนี้บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
 
ราคาทัวร์นี้รวม
 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน 
- บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนเฉพาะผู้ถือพาสฯคนไทยที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ250หยวน (1,500บาท)/ท่าน/ทริป(เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่)
(ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ)
- ค่าทิปสำหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
- ไม่รวมค่าวีซ่าชาวต่างชาติทีไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้าเป็นผู้ดำเนิน-
การขอวีซ่าเอง ทางบริษัทไม่รับยื่นให้ค่ะ)
- ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว (หากลูกค้าต้องการขอวีซ่าเดี่ยว ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง) 

หมายเหตุ
 
- จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25ท่านขึ้นไป
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสำรองที่นั่ง) สำหรับเทศ-กาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
- ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
- รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชำระมัดจำ
 
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีน
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษา-อังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราช
การ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
4. ผู้เดินทางจะต้องทำพาสเล่มที่ส่งให้เอเยนต์ติดัวไปด้วย เพราะทางบริษัทได้ใช้เอกสารนั้นทำวีซ่ากรุ๊ป หากมีการเปลี่ยนเล่มซึ่งทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
5. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินหยวนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
 
 


                                                                                                              ด้วยประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า
                                                                                                              8 ปี ทำให้เรามีคำว่า "จิตสำนึกและจรรยาบรรณ"
มากพอที่จะไม่ปฏิบัติ
                                                                                                              ใน วิถีทางที่ไม่ดีต่อนักท่องเที่ยว และ เรามั่นใจว่าจะไม่นำความ
                                                                                                              เสื่อมเสียมาสู่วงการทัวร์บ้านเราแน่นอน...

                                                                                                                                           ...Magic On Tour : เมจิกออนทัวร์...


8
ริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน,ไต้หวัน ท่องเที่ยว,ไต้หวัน ทัวร์,ทัวร์,เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ท่องเที่ยวไต้หวัน,แพ คเกจทัวร์ไต้หวัน , ราคาทัวร์ไต้หวัน,บริษัททัวร์,บริษัททัวร์ไต้หวัน
เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ต่างประเทศ,ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน,Taiwan Tour,บริษัททัวร์,ทัวร์ บริษัท,ทัวร์ไต้หวัน
,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,ทัวร์ไทเป,ทัวร์ทะเลสาบสุริยันจันทรา
Sun Moon Lake,ฮวาเหลียน,กรุ๊ปทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ประเทศไต้หวัน,เที่ยวไต้หวัน
,จัดทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ดูงานสัมนาไต้หวัน,เที่ยวช๊อปปิ้งซื่อหลิน,ทัวร์หมู่คณะไต้หวัน,ชานมไข่มุกไต้หวัน
เต้าหู้เหม็น,ไต้หวันออนเซ็นส่วนตัว,ทัวร์ไต้หวันคุณภาพ
,สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ร่วมกิจกรรมทำชาไข่มุก - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง - หนานโถว
ซีโถวหมู่บ้านปีศาจ
- สถานีรถไฟจี๋จี๋ - นั่งรถไฟ ไป > หมู่บ้านวัฒนธรรมผังเมืองไม้เชอเฉิง   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ( เกาะลาลู - วัดพระถังซำจั๋ง ) - วัดกวนอู - อาบน้ำแร่
SPA OUTDOOR - ฟาร์มชิงจิ้ง - เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความน่ารักของแกะ - ชิมชาอูหลง - เมืองซินจู๋ นั่งรถไฟหัวจรวด ไป > เมืองไทเป
นั่ง MRT - แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
อี๋หลานไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ( น้ำตกฉางงชุน - อดีตหมู่บ้านชนเผ่า - ผาถ้ำนกนางแอ่น )
ศูนย์ศิลปะประเพณีพื้นบ้านอี๋หลัน - ตึกไทเป 101 - ไทเป
ร้านขนมเค้กสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น - ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย
สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย - สนามบินเถาหยวน วัดจงไถฉันซื่อ - ร่วมกิจกรรมทำกระดาษภาพวาดโบราณ
ชม ทิวทัศน์ฟาร์มชิงจิ้ง - ที่พักสไตล์ชาเล่ต์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะและชมโชว์ความสามารถของม้า - เดินเล่นในสวน ชมน้ำพุเต้นระบำ - ชิมชาอูหลง - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
ท่าเรือท่องเที่ยวตั้นส่วย - สะพานคู่รัก - ถนนโบราณตั้นส่วย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้