น่าน พะเยา ภูลังกา พัก2เมือง | ทัวร์น่าน ทัวร์พะเยา ทัวร์ภูลังกา | เที่ยวภูลังกาน่าน ภูลังกาพะเยา |

รหัสสินค้า : N1A05 - 4D3N

มหัศจรรย์ดินแดนทะเลหมอก พะเยา ภูลังกา น่าน ดอยเสมอดาว วัดภูเก็ต ร้านกาแฟไทลื้อ Magic Mountain 4D3N | โปรแกรมทัวร์ภูลังกา ทัวร์น่าน ทัวร์พะเยา 4วัน 3คืน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน | ดอยเสมอดาว | พระธาตุแช่แห้ง | วัดภูมินทร์ | วัดพระธาตุเขาน้อย | วัดมิ่งเมือง | อ.ท่าวังผา | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อ | อ.ปัว | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | ถนนคนเดินปัว | วัดภูเก็ต | วัดพระธาตุเบ็งสกัด | ต้นดิ๊กเดียม วัดปรางค์ | ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา | วนอุทยานภูลังกา | ร้านกาแฟ Magic Mountain | ภูลังกาพะเยา | ต้นกำเนิดแม่น้ำยม | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง :  ทัวร์วันปีใหม่ 2564 : 30 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )     

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - น่าน

18.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
19.00 ออกเดินทางสู่ จ.น่าน 

 วันที่สองของการเดินทาง :  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดมิ่งเมือง - อ.ท่าวังผา - วัดหนองบัว - ชุมชนไทลื้อ - อ.ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ลำดวนผ้าทอ - ถนนคนเดินปัว

05:00 เดินทางถึง  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ชมทะเลหมอก ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ 
07:00 รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองน่าน
09:30 เดินทางถึง อ.เมือง จ.น่าน นำท่านไปนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง
12:00 บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:00 นำท่านท่องเที่ยวต่อไปยัง อ.ท่าวังผา วัดหนองบัว ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว
15:30 นำท่านสู่ อ.ปัว จิบกาแฟชมวิวทุ่งนา ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ซื้อผ้านุ่งพื้นเมือง ร้านลำดวนผ้าทอ
17:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ อ.ปัว
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร 
19:00 เดินเล่น ถนนคนเดินเมืองปัว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก 

 วันที่สามของการเดินทาง :  วัดพระธาตุเบ็งสกัด - ต้นดิ๊กเดียม วัดปรางค์ - วัดภูเก็ต - ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา

08:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out 
09:00 นำท่านท่องเที่ยว อ.ปัว ชมโบราณสถาน วัดพระธาตุเบ็งสกัด
10:00 จากนั้นชมความอัศจรรย์ของ ต้นดิ๊กเดียมวัดปรางค์ 
11:00 ชมความงาม วัดภูเก็ต  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูลังกาพะเยา

12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูลังกา จ.พะเยา
16:00 เดินทางถึง ภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา

17:00 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก Check In ณ ภูลังกาพะเยา
18:00 อิสระรับประทานอาหารเย็น สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
19:00 หลังอาหารเข้าที่พัก พักผ่อน ภูลังกาพะเยา

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  ภูลังกา ร้านกาแฟ Magic Mountain - แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ นำท่านไปจิบกาแฟชมวิว ภูลังกาพะเยา ร้านกาแฟ Magic Mountain 
07:00 บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
11:00 ถึง จ.แพร่ บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ห้องอาหาร จากนั้นเดินทางกลับ 
12:00 ถึง จ.แพร่ ไหว้พระ วัดพระธาตุช่อแฮ  
13:00 สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
21:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                  


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,799

7,90010,29917,299

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

สินค้าเกี่ยวข้อง

N1A03 - 4D3N

มหัศจรรย์น่าน ปัว บ่อเกลือ ดอยสีชมพู เพลินตาชมพูภูคานางพญาเสือโคร่ง 4D3N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์ปัว ทัวร์บ่อเกลือ ทัวร์ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนสถาน ชมดอกชมพูภูคา 4วัน 3คืน | เที่ยวน่าน | เที่ยวปัว | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน | ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง | อุทยานแห่งชาติขุนสถาน | ยอดดอยแม่จอก (เนินดาวดิน) | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | อ.ปัว | วัดภูเก็ต | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | จุดชมวิวลานดูดาว | จุดชมวิว1715 | ต้นชมพูภูคา | อ.บ่อเกลือ | ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา | บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณ | ตลาดริมน้ำบ่อเกลือ | อ.ท่าวังผา | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

 
฿ 6,599 ฿ 6,599

N1A02 - 4D3N

มหัศจรรย์น่าน ปัว อันซีนภูเขาแห่งเดียวในโลก บ่อเกลือ 4D3N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์ปัว ทัวร์บ่อเกลือ ทัวร์ดอยเสมอดาว 4วัน 3คืน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | วัดมิ่งเมือง | ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | อ.ปัว | วัดภูเก็ต | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | อุทยานแห่งชาติดอยภูคา | จุดชมวิวลานดูดาว | จุดชมวิว 1715 | อ.บ่อเกลือ | ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา | บ่อเกลือสินธุ์เทาโบราณ | ตลาดริมน้ำบ่อเกลือ | อ.ท่าวังผา | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

 
฿ 6,599 ฿ 6,599

N1A06 - 5D4N

มหัศจรรย์น่าน ปัว บ่อเกลือ ดอยเสมอดาว วัดภูเก็ต ตูบนาไทลื้อ คาเฟ่บ้านนา ท่าวังผา 5D4N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์ปัว ทัวร์บ่อเกลือ ทัวร์ดอยเสมอดาว 5วัน 4คืน | อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | วัดมิ่งเมือง | ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | วัดศรีมงคล | อ.ปัว | ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | วัดภูเก็ต | ตูบนาไทลื้อ | วัดร้องแง | วัดปรางค์ | ถนนคนเดินเมืองปัว | อ.ท่าวังผา | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ

 
฿ 8,999 ฿ 8,999

N1A04 - 4D3N

มหัศจรรย์ล้านนา น่าน แพร่ ปัว เที่ยวคาเฟ่บ้านนา พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช่อแฮ 4D3N | โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์แพร่ ทัวร์ปัว 4วัน 3คืน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว | เสาดินนาน้อย | วัดพระธาตุแช่แห้ง | งาช้างดำ | ซุ้มลีลาวดี | วัดภูมินทร์ | พระธาตุช้างค้ำ | วัดมิ่งเมือง | ชมพระอาทิตย์ตก ณ พระธาตุเขาน้อย | กาดข่วงเมืองน่าน | อ.ปัว | วัดภูเก็ต | ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ | ลำดวนผ้าทอ | อ.ท่าวังผา | วัดศรีมงคล | วัดหนองบัว | ชุมชนไทลื้อ | แพร่ | วัดพระธาตุช่อแฮ | แพร่ | ผ้าม่อฮ่อม | บ้านวงศ์บุรี | วนอุทยานแพะเมืองผี | พระพุทธชินราช

 
฿ 6,499 ฿ 6,499
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com