เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 3วัน 2คืน | ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์พิษณุโลก

รหัสสินค้า : N4A02 - 3D2N

มหัศจรรย์ไปภูดูวิว โต้ลมหนาวนอนนับดาวบนภูทับเบิก @ ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ชมทุ่งดอกกระดาษ 3D2N | โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า 3วัน 2คืน | พิษณุโลก | อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า | ลานหินแตก | ทุ่งดอกกระดาษ | ผาบอกรัก | ผาสลัดรัก | ผารักยืนยง | ผาคู่รัก | ผาไททานิค | โรงเรียนการทหาร | กังหันน้ำ | ภูทับเบิก | แปลงปลูกกะหล่ำปลี | จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก | ร้านกาแฟ Route 12 | วัดพระธาตุผาแก้ว | Pino Latte Café | เขาค้อ | พระบรมธาตุเจดีย์ | พระตำหนักเขาค้อ | พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) | อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ | ไร่กำนันจุล | พระพุทธมหาธรรมราชา

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง : ทัวร์วันปีใหม่ 2564 : 31 ธ.ค 63 - 02 ม.ค 64 กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )   

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ลานหินแตก - ทุ่งดอกกระดาษ - ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิค - โรงเรียนการทหาร - กังหันน้ำ - ภูทับเบิก ทัวร์ภูทับเบิก 

04.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
05.00 ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (1) 
12:30 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร
13:30 จากนั้นเที่ยวชม ลานหินแตก
14:00 นำท่านเที่ยวชม ทุ่งดอกกระดาษ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก และ ผาไททานิค
15:00 ชมความงดงามทางประวัติศาตร์ โรงเรียนการเมืองการทหาร กังหันน้ำ จากนั้นนำท่านสู่ จ.เพชรบูรณ์ ทัวร์ภูทับเบิก
17:00 ถึง ภูทับเบิก บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
18:00 จากนั้นเข้าที่พักบน ภูทับเบิก Check In ณ ภูทับเบิก นอนดูดาวท้าลมหนาวบนดอยสูง

 วันที่สองของการเดินทาง :  ทัวร์ภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลี - จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก - ร้านกาแฟ Route 12 - วัดพระธาตุผาแก้ว - Pino Latte Café - เขาค้อ 

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out หลังอาหารนำท่าน ทัวร์ภูทับเบิก กันต่อ
08:00  เที่ยวชม ทัวร์ภูทับเบิก แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก
12:00 บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
14:00 ชิลล์กับบรรยากาศ ร้านกาแฟ ณ Route 12  
15:00 นำท่านท่องเที่ยวสู่ วัดพระธาตุผาแก้ว   
16:00 จากนั้นนำท่านไปยัง Pino Latte Café ร้านกาแฟ วิวสวยที่ตั้งอยู่บนภูสูง
17:00 เดินทางถึง เขาค้อ จากนั้นเข้าที่พักเขาค้อ Check In ณ แคมป์สน เขาค้อ
18:00 บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร 
19:00 หลังอาหารพักผ่อน ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สามของการเดินทาง :  เขาค้อ - พระบรมธาตุเจดีย์ - พระตำหนักเขาค้อ - พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) - อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ - ไร่กำนันจุล - พระพุทธมหาธรรมราชา - กรุงเทพฯ

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ท่องเที่ยวเขาค้อ สักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ชม พระตำหนักเขาค้อ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ( ฐานอิทธิ ) อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ 
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
13:00 แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ ไร่กำนันจุล  
14:30 ขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธมหาธรรมราชา
16:00  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
21:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

                 


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง  6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,299

6,9998,99914,799

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์เขาค้อ โปรแกรมเที่ยวเขาค้อ โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ทัวร์ปีใหม่2562 ทัวร์เขาค้อ2561 แพ็คเกจทัวร์เพชรบูรณ์ แพ็คเกจทัวร์ภูทับเบิก แพ็คเกจทัวร์เขาค้อ ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก เขาค้อ ภูหินร่องกล้า เขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เที่ยวเขาค้อ เที่ยวภูทับเบิก โปรแกรมทัวร์ภูทับเบิก โปรแกรมเที่ยวภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ลานหินแตก ทุ่งดอกกระดาษ แปลงปลูกกะหล่ำปลี จุดชมทะเลหมอกภูทับเบิก ร้านกาแฟ Route 12 วัดพระธาตุผาแก้ว Pino Latte Café
สินค้าเกี่ยวข้อง

N4B01 - 3D2N

มหัศจรรย์ไปภู ดูซากุระ ภูลมโล ภูทับเบิก ชมทุ่งดอกกระดาษ ภูหินร่องกล้า 3D2N | โปรแกรมทัวร์ภูลมโล ทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า 3วัน 2คืน | เที่ยวพิษณุโลก | เที่ยวเพชรบูรณ์ | ทัวร์ชมซากุระภูลมโล | ชมดอกพญาเสือโคร่ง ภูลมโล | อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า | ลานหินแตก | โรงเรียนการทหาร | กังหันน้ำ | ทุ่งดอกกระดาษ แปลงปลูกกะหล่ำปลี | จุดชมทะเลหมอก | Pino Latte Café | วัดพระธาตุผาแก้ว | ไร่กำนันจุล | พระพุทธมหาธรรมราชา

 
฿ 4,799 ฿ 4,799

N4A01 - 2D1N

มหัศจรรย์ไปภูดูวิวที่ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า อลังการทุ่งดอกกระดาษ ทุ่งกะหล่ำปลี 2D1N | โปรแกรมทัวร์ภูทับเบิก ทัวร์ภูหินร่องกล้า 2วัน 1คืน | เที่ยวพิษณุโลก | เที่ยวพิษณุโลก กรุงเทพฯ | พิษณุโลก | อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า | ลานหินแตก | ทุ่งดอกกระดาษ | ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิค | โรงเรียนการทหาร | กังหันน้ำ | ภูทับเบิก | แปลงปลูกกะหล่ำปลี | จุดชมทะเลหมอก | Pino Latte Café | วัดพระธาตุผาแก้ว | ไร่กำนันจุลพระพุทธมหาธรรมราชา

 
฿ 4,299 ฿ 4,299
New
Best Seller

CMB-N2A09 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ลำปาง ม่อนแจ่ม พระธาตุดอยคำ พักโฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง 4D3N (เที่ยวตามรอยละครกลิ่นกาสะลอง) | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | ม่อนแจ่ม | เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ | โครงการหลวงตีนตก | ผาน้ำลอด | บ้านแม่กำปอง | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | วัดอุโมงค์ | โครงการบ้านข้างวัด | วัดพระธาตุดอยคำ | วัดต้นเกว๋น | กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา |ลำปาง | กาดทุ่งเกวียน | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปางหลวง | ตลาดมูเซอ | ตาก | กรุงเทพฯ

 
฿ 6,999 ฿ 6,999
New
Best Seller

N3A02 - 4D3N

มหัศจรรย์แม่ฮ่องสอน บ้านจ่าโบ่ นั่งแพถ้ำลอดปางมะผ้า แอ่วชุมชนกลางหุบเขา บ้านแม่ละนา พักโฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ ชมวิวสวยกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ สู่ปายเมืองมากเสน่ห์ 4D3N | | ทัวร์ปาย ทัวร์ปางมะผ้า ทัวร์โฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ ทัวร์แม่ฮ่องสอน โปรแกรมทัวร์ปาย โปรแกรมทัวร์ปางมะผ้า 4วัน 3คืน | เชียงใหม่ | สะพานประวัติศาตร์ | Coffee In Love | อ.ปางมะผ้า | ถ้ำลอดปางมะผ้า | พักโฮมสเตย์บ้านจ่าโบ่ | จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ | หมู่บ้านแม่ละนา | วัดแม่ละนา | ก๋วยเตี่ยวห้อยขาบ้านจ่าโบ่ | อ.ปาย | จุดชมวิวปางมะผ้า | สะพานบุญโขกู้โส่ | วัดน้ำฮู | บ้านสันติชล | วัดพระธาตุแม่เย็น | ถนนคนเดินปาย | อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง | โปงเดือดป่าแป๋ | กาดทุ่งเกวียน | ลำปาง

 
฿ 6,799 ฿ 6,799
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com