New
Best Seller

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ทุ่งดอกมากาเร็ต สวนส้ม ไร่สตอเบอร์รี่ พักโฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง | ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ลำปาง ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์ทุ่งดอกมากาเร็ต ทัวร์สวนส้ม ทัวร์ไร่สตอเบอร์รี่ ทัวร์โฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง |

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CMB-N2A09 - 4D3N

มหัศจรรย์เชียงใหม่ ลำปาง แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ทุ่งดอกมากาเร็ต สวนส้ม ไร่สตอเบอร์รี่ พักโฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง 4D3N | โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ลำปาง ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์ม่อนแจ่ม ทัวร์ทุ่งดอกไม้ เชียงใหม่ทัวร์ทุ่งดอกมากาเร็ต ทัวร์สวนส้ม ทัวร์ไร่สตอเบอร์รี่ 4วัน 3คืน | เที่ยวเชียงใหม่ | บ้านแม่กำปอง | โครงการหลวงตีนตก | ผาน้ำลอด | ร้านกาแฟชมนกชมไม้ | วัดแม่กำปอง | แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา | บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง | น้ำตกแม่กำปอง | โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง | ม่อนแจ่ม | สวนส้ม | ทุ่งดอกมากาเร็ต | สวนดอกไม้ปางฮวา | หอตี้ดู้ | Jungle De Café | ผจญภัย Pongyang Jungle | เก็บสตรอเบอร์รี่ | วัดป่าดาราภิรมย์ | ลำปาง | กาดทุ่งเกวียน | กาดกองต้า | วัดเจดีย์ซาวหลัง | สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ | วัดพระธาตุลำปางหลวง | ตลาดมูเซอ | ตาก

Share

Share

 กำหนดการเดินทาง   :  ( กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน )       

 วันแรกของการเดินทาง :  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

20.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง ) 
20.30 ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ 

 วันที่สองของการเดินทาง :  คาเฟ่ริมน้ำร้านอยากกาแฟ - โครงการหลวงตีนตก - ผาน้ำลอด - บ้านแม่กำปอง- ร้านกาแฟชมนกชมไม้- วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา - บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง - อิสระเดินเล่น น้ำตกแม่กำปอง - โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

07:00 เดินทางถึง เชียงใหม่  รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่าน เที่ยวเชียงใหม่ 
08:00 นำท่านเที่ยวชม หนองพญาพรหม ชุมชนออนใต้ อ.สันกำแพง ชิลล์ไปกับคาเฟ่บรรยากาศดี ริมน้ำ ติดวิวภูเขาเป็นฉากหลังสวยงาม ณ ร้านอยากกาแฟ Need Cafe' Chiang Mai
10:30 เที่ยวชม โครงการหลวงตีนตก  ชม ผาน้ำลอด 
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง
11:30 ถึง หมู่บ้านแม่กำปอง Check In เข้าที่พัก โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
12:00 บริการอาหารกลงวัน (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก
13:00 เดินที่ยวชม หมู่บ้านแม่กำปอง เช็คอินกับจุดไฮไลท์ ร้านกาแฟชมนกชมไม้ โบสถ์กลางน้ำ วัดแม่กำปอง แหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด&ป้าเป็ง น้ำตกแม่กำปอง  
18:00 บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
19:00 คืนนี้หลับสบายไปกับเสียง น้ำตกแม่กำปอง

 วันที่สามของการเดินทาง :  ม่อนแจ่ม - สวนส้ม สวนดอกไม้ปางฮวา หอตี้ดู้ ชมวิว 360 องศา - Jungle De Café - ผจญภัย Pongyang Jungle - เก็บสตรอเบอร์รี่ - วัดป่าดาราภิรมย์ - ลำปาง - กาดทุ่งเกวียน - กาดกองต้า 

07:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out 
11:00 ท่องเที่ยวชมวิว ม่อนแจ่ม  หรือ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  นำท่านไปเที่ยวชม สวนส้ม และ สวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ไปเก็บส้มกลางแปลงดอกไม้ ถ่ายภาพสวยๆ คู่กับ ดอกมากาเร็ต และดอกบลูซันเวีย ชมวิวมุมสูงแบบ 360 องศา หอตี้ดู้” 
12.00 จากนั้นไปพักผ่อนคลายกับร้านกาแฟ วิวน้ำตก Jungle De Café หรือท่านใดสนใจจะไปสนุกสนานกับกิจกรรมผจญภัย Pongyang Jungle Coaster Zipline ก็เชิญตามอัธยาศัย (ค่ากิจกรรมไม่รวมในค่าทัวร์)  ** อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย
13.00 นำท่านเที่ยว ไร่สตรอเบอร์รี่ อิสระให้ท่านเก็บสตรอเบอร์รี่สดจากต้นตามอัธยาศัย
14.00 เที่ยวชม วัดป่าดาราภิรมย์ วัดที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆของเชียงใหม่
15.00 สมควรแก่เวลาอำลาเชียงใหม่ แวะช้อปปิ้งของฝาก ที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง
17:30 ถึง ลำปาง จากนั้นเข้าที่พัก Check In ณ อ.เมืองลำปาง  

18:30 บริการอาหารเย็น (5) ร้านดังในกาดกองต้า ชิม ขนมจีนน้ำเงี้ยว อาหารพื้นเมืองเหนืออีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้
19:30 หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตลาดโบราณริมน้ำ กาดกองต้า หรือ ตลาดจีน

 วันที่สี่ของการเดินทาง :  วัดเจดีย์ซาวหลัง - สถานปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์ - วัดพระธาตุลำปางหลวง - ตลาดมูเซอ ตาก - กรุงเทพฯ

06:00 อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า (6) จากนั้นเก็บสัมภาระ Check Out
08:00 ไหว้พระขอพรก่อนอำลา สู่ วัดเจดีย์ซาวหลัง
09:00 เดินทางต่อไปยัง สถานปฏิบัตรธรรมสุสานไตรลักษณ์
10:00 นำท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง 

11:00 รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์พื้นเมือง ( ไกด์แนะนำ )
14:00 เดินทางถึง จ.ตาก แวะให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดมูเซอ เลือกซื้อผักผลไม้สด

18:00 ระหว่างทางแวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย )
22:00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์ 

                              


อัตราค่าบริการ

ผู้เดินทาง 8 ท่านขึนไปผู้เดินทาง 6-7 ท่านผู้เดินทาง 4-5 ท่านผู้เดินทาง 2-3 ท่าน

6,999

7,4999,79916,799

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( ไม่เสริมเตียง ) ลดท่านละ

400


 
  

ทัวร์เชียงใหม่ตามรอยกลิ่นกาสะลอง โปรแกรมเที่ยวลำปาง แพ็คเกจทัวร์ลำปาง ทัวร์ลำปาง โปรแกรมทัวร์ลำปาง โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง เที่ยวเชียงใหม่ ลำปาง วัดพระธาตุดอยคำ วัดต้นเกว๋น กาแฟโรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา ทัวร์แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ทัวร์แม่กำปอง ทัวร์เหนือ แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง บ้านแม่กำปอง ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ทัวร์ม่อนแจ่ม ม่อนแจ่ม โครงการหลวงตีนตก วัดแม่กำปอง ทัวร์วัดอุโมงค์ ทัวร์บ้านข้างวัด ทัวร์ไหว้พระธาตุทันใจ โฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง ทัวร์โฮมเสตย์บ้านแม่กำปอง

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com